XVI konkurs "Wrocławska Magnolia"

29.01.2019


Uprzejmie informujemy, że Prezydent Wrocławia ogłosił kolejną edycję konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA".  Konkurs skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie, obronione w roku akademickim 2017/2018, uzyskały ocenę co najmniej dobrą i dotyczyły tematyki poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian (w szczególności ochrony środowiska naturalnego, w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla, jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta).

Zgłoszenia uczestników do XVI edycji konkursu „WROCŁAWSKA należy przekazać do 28 lutego 2019 r. pełnomocnikowi Rektora dla konkursu "Wrocławska Magnolia -  dr. Bartoszowi Borczykowi:  bartosz.borczyk@uwr.edu.pl

Zgłoszenia powinny zawierać elektroniczne wersje: formularza zgłoszeniowego, pracy dyplomowej i opinii promotora.

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w gmachu głównym UWr, pok. 113; osoba odpowiedzialna: Patrycja Cicha.

Więcej informacji o Konkursie na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego , regulamin konkursu w zakładce dokumenty do pobrania na stronie WCA.