Doktorant-stypendysta konkurs w ramach grantu OPUS 13

03.01.2018


Konkurs w ramach grantu OPUS 13 nr UMO-2017/25/B/ST10/00111 Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych.

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Paleozoologii – Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

 1. Dyplom magistra nauk biologicznych z obronioną pracą magisterską z zakresu paleozoologii.
 2. Udokumentowany dorobek publikacyjny dotyczący badań kopalnych nosorożców i ssaków kopytnych.
 3. Aktualny status doktoranta.
 4. Bardzo dobra znajomość anatomii ssaków, głownie ssaków nieparzystokopytnych i parzystokopytnych.
 5. Minimum roczne doświadczenie w preparatyce szczątków kostnych.
 6. Znajomość metodyki pomiarów osteometrycznych.
 7. Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie
 8. Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
 9. Aktywny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych z poświadczonymi wystąpieniami ustnymi w językach polskim i angielskim, dotyczących kopalnych nosorożców.
 10. Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Opis zadań:

 1. Preparacja i rekonstrukcja szkieletu nosorożca z Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Wykonanie opisu anatomicznego szczątków nosorożca z Gorzowa Wielkopolskiego i przeprowadzenie pomiarów osteometrycznych.
 3. Wyjazdy krajowe i zagraniczne do placówek muzealnych i naukowych celem dokonania opisu anatomicznego i pomiarów osteometrycznych szczątków plioceńskich i plejstoceńskich nosorożcowatych z obszaru Eurazji.
 4. Zestawienie i opracowanie wyników pomiarów osteometrycznych szczątków nosorożca z Gorzowa Wielkopolskiego z danymi uzyskanymi z okazów porównawczych.
 5. Udział w opracowaniu planowanych w projekcie naukowym badań i przygotowanie publikacji naukowych.
 6. Czynny udział w prezentacji wyników prac na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Typ konkursu NCN: OPUS-ST

Termin składania ofert: 31.01.2018.

Forma składania ofert: osobiście u kierownika projektu dr hab. Krzysztofa Stefaniaka

Warunki zatrudnienia:

Wybrany kandydat/kandydatka będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 3000 PLN miesięcznie przez okres trwania umowy

Miejsce pracy: Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Planowana data rozpoczęcia pracy przez osobę wyłonioną w konkursie: 05.02.2018

Czas trwania umowy: 24 miesiące

Dodatkowe informacje: Stypendystę wyłoni komisja konkursowa której będzie przewodniczył kierownik projektu, po rozmowie z kandydatem/kandydatami. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców" NCN.


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. potwierdzenie statusu doktoranta
 5. spis publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
 6. temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem
 7. potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Dr hab. Krzysztof Stefaniak
Zakład Paleozoologii
Instytut Biologii Środowiskowej
Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław

krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl