Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

28.09.2018


UWAGA STUDENCI  I ROKU
w roku akademickim 2018/19
(I stopnia, II stopnia i studiów doktoranckich)

 Szkolenie wstępne BHP odbędzie tylko w formie e-learningu
w terminie od 1 października do  30 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

obowiązkiem każdego studenta pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19 jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do  30 listopada 2018 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

 Rejestracja i przebieg szkolenia :

1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony.
3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu.
4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb.
5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-18
8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Szkolenie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wykonają szkolenia w terminie od 1 października do  30 listopada 2018 r. będą kierowane do jego powtarzania. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.


 

 ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2018/2019
Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

Ladies and Gentlemen,

It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 1  October  to 30 November 2018

 Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

Registration and course of training:

1. Go to the website: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
2. Log in using the red login button in the upper right corner of the page.
3. On the next page, use the large blue login button in the centre of the screen.
4. You will be redirected to the authentication system (login.uni.wroc.pl), which you use for example to log in to the USOSWEB.
5. After correct authorization, you will be automatically redirected and logged in to the portal https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
6. Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław.
7. Sign up for the course using the access key: BHP-18
8. Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. The materials should be viewed from the "Introduction to training" module according to the order of the course. Pay attention to the completion symbols on the right side of the modules.
9. Check your grade after completing the test!

Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection - (71) 375-24-89.