Obowiązkowe szkolenie bhp i p.poż.

18.07.2019


Obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
studentów I roku
studiów I i II stopnia oraz doktorantów w roku akad. 2019/20

odbędzie się w terminie od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2019/20 zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
  2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.
  3. Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane oraz przeprowadzane przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
  4. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia zostanie zamieszczony na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie będzie dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
  5. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

  1. Termin podstawowy - od 1 października do 30 listopada 2019 r.,
  2. Termin poprawkowy (płatny 150 zł) - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w podstawowym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli, dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej).