Jakość kształcenia na WNB

W trosce o wysoką jakość kształcenia, biorąc pod uwagę rozwijającą się dynamicznie, w ramach Procesu Bolońskiego, współpracę międzynarodową,  na Uniwersytecie Wrocławskim został stworzony Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału zostały powołane wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia.


Informacja o ocenach programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Akty prawne


Zespół ds. Jakości Kształcenia WNB oraz zespoły kierunkowe


Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia WNB


Księga Jakości - aktualne procedury WNB

 1. Procedura dyplomowania studentów
 2. Procedura Indywidualnej Organizacji Studiów
 3. Procedura uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych
 4. Procedura monitorowania osiągnięć studenta
 5. Procedura konstruowania programów kształcenia
 6. Procedura - Indywidualny Tok Studiów - doktoranci
 7. Procedura wyboru przedmiotów poza WNB przez doktorantów
 8. Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB
 9. Procedura przyjęcia studenta na WNB w przypadku przeniesienia z innej uczelni
 10. Procedura konstruowania i zatwierdzenia procedur
 11. Procedura - Indywidualny Tok Studiów 
 12. Procedura ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia
 13. Procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
 14. Procedura określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów kształcenia
 15. Procedura opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa)
 16. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB
 17. Procedura przenoszenia zajęć (przepisywania ocen)
 18. Procedura monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB
 19. Procedura realizacji przedmiotów do wyboru
 20. Procedura monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB 
 21. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST 
 22. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ 
 23. Procedura trybu i zasad przyjazdów studentów zagranicznych na studia w ramach programu Erasmus+
 24. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ 
 25. Procedura trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+
 26. Procedura monitorowania losów absolwentów WNB
 27. Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 28. Procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk ujętych w programie studiów (obowiązkowych)
 29. Procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem studiów (wolontariaty)
 30. Procedura w sprawie postępowania w sprawie praktyk ujętych w programie studiów doktoranckich
 31. Procedura potwierdzania efektów uczenia się
 32. Procedura realizowania modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN) 
 33. Procedura monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS
 34. Procedura opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa)

Wyniki analizy ankiet studenckich

Zgodnie z § 3.9. Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora UWr z dn. 15 lutego 2018 r. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia opracował zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich.


 Rada Społeczno-Gospodarcza

W celu podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, Rada Wydziału Nauk Biologicznych powołała Radę Społeczno-Gospodarczą przy Wydziale Nauk Biologicznych.

Komunikat Dziekana WNB w sprawie powołania członków Rady Społeczno-Gospodarczej

Więcej informacji tutaj.