Jakość kształcenia na WNB

W trosce o wysoką jakość kształcenia, biorąc pod uwagę rozwijającą się dynamicznie, w ramach Procesu Bolońskiego, współpracę międzynarodową,  na Uniwersytecie Wrocławskim został stworzony Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału zostały powołane: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK), Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (KZJK dla kierunków) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).


Informacja o ocenach programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Akty prawa wewnętrznego


Zespół ds. Jakości Kształcenia WNB oraz zespoły kierunkowe


Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia WNB


Księga Jakości - aktualne procedury WNB

Tok studiów

 1. Procedura realizacji przedmiotów do wyboru
 2. Procedura przyjęcia studenta w przypadku przeniesienia
 3. Procedura warunków i trybu przenoszenia (przepisywania)zajęć
 4. Procedura uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS)
 5. Procedura realizowania studiów zgodnie z indywidualnym programem i planem studiów (IPPS)- dawniej Indywidualny Tok Studiów
 6. Procedura dyplomowania studentów
 7. Procedura uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych
 8. Procedura realizowania modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)
 9. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST 
 10. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+
 11. Procedura trybu i zasad przyjazdów studentów zagranicznych na studia w ramach programu Erasmus+
 12. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+
 13. Procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk ujętych w programie studiów (obowiązkowych)
 14. Procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk nieobjętych programem studiów (wolontariaty)

Doktoranci

 1. Procedura wyboru przedmiotów poza WNB przez doktorantów
 2. Procedura - Indywidualny Tok Studiów - doktoranci
 3. Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB (dot. przewodów wszczętych przed 30.04.2019 r.)
 4. Procedura postępowania w sprawie praktyk ujętych w programie studiów doktoranckich

Proces dydaktyczny

 1. Procedura konstruowania i zatwierdzenia procedur związanych z zapewnieniem jakości kształcenia
 2. Procedura konstruowania programów studiów
 3. Procedura wprowadzania i zatwierdzania korekt w programach studiów
 4. Procedura ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia
 5. Procedura zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
 6. Procedura określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów uczenia się
 7. Procedura opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa)
 8. Procedura potwierdzania efektów uczenia się
 9. Procedura monitorowania postępów i osiagnięć studenta

Ocena jakości kształcenia

 1. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB
 2. Procedura monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS
 3. Procedura monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB 
 4. Procedura monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB
 5. Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pracownicy

 1. Procedura trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+


Wyniki analizy ankiet studenckich

Zgodnie z § 3.9. Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora UWr z dn. 15 lutego 2018 r. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia opracował zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich.


 Rada Społeczno-Gospodarcza

W celu podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, Rada Wydziału Nauk Biologicznych powołała Radę Społeczno-Gospodarczą przy Wydziale Nauk Biologicznych.

Komunikat Dziekana WNB w sprawie powołania członków Rady Społeczno-Gospodarczej

Więcej informacji tutaj.