Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

  • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2018 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w roku akad. 2018/19
  • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2018 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2018/19
  • Komunikat Dziekana WNB w sprawie określenia wartości współczynników podobieństwa w systemie PLAGIAT
  • Zarządzenie Rektora UWr Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
  • Komunikat Rektora UWr z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskichw systemach antyplagiatowych w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r.

Terminarz egzaminów dyplomowych i kolejność wykonywania czynności
w systemie APD w semestrze letnim 2018/19:


Procedura sprawdzania pracy dyplomowych w okresie przejściowym
(do 30 września 2019 r.)

W okresie do dnia 30 września 2019 r. prace dyplomowe podlegają również sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) prowadzonym przez MNiSW.

Do każdej sprawdzonej pracy dyplomowej promotor generuje, podpisuje i składa przewodniczącemu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy 2 raporty:
1/ raport podobieństwa z systemu PLAGIAT
2/ raport podobieństwa z badania antyplagiatowego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Praca dyplomowa może być przekazana do ponownego sprawdzenia w systemach antyplagiatowych w ramach tego samego badania jako nowa próba tylko jeden raz.

Podstawą do zatwierdzenia pracy dyplomowej do obrony przez promotora pozostaje raport podobieństwa z systemu antyplagiatowego PLAGIAT.


Wartość współczynników podobieństwa badanych prac dyplomowych w systemie Plagiat nie może przekroczyć:
1/ dla współczynnika podobieństwa 1 – 50%;
2/ dla współczynnika podobieństwa 2 - 5%.

W przypadku przekroczenia współczynników 1 i 2 bieg terminów ulega zawieszeniu. Postępowanie wg § 4 Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr z dnia 7 lutego 2018 r.


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.