ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium socjalne

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

3. Zapomoga

4. stypendium Rektora

5. stypendium Ministra

 

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2019/2020 o świadczenia 1 - 4 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl.

Terminy składania wniosków o ww. świadczenia zostaną podane na początku września 2019 r.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2018 r. uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie w roku akademickim 2019/2020 - 1050,00 zł.

Aktualne informacje na temat ww. stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora obowiązujace od roku akademickiego 2019/2020.

 

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się:

mgr Renata Dmyterko: (+48) 71 375 29 80
e-mail: renata.dmyterko@uwr.edu.pl