OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE - STYPENDIUM REKTORA

z tytułu średniej ocen (według kierunków):

Biologia

Biologia człowieka

Zarządzanie srodowiskiem przyrodniczym

Genetyka i biologia eksperymentalna

Mikrobiologia

z tytułu osiągnięć naukowych:

wszystkie kierunki

z tytułu osiągnięć sportowych lub artystycznych:

wszystkie kierunki

I rok - olimpijczycy:

wszystkie kierunki

 


 

Świadczenia dla studentów

1. Stypendium socjalne

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

3. Zapomoga

4. stypendium Rektora

5. stypendium Ministra


Studenci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2019/2020 o świadczenia 1 - 4 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2018 r. uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie w roku akademickim 2019/2020 - 1050,00 zł.

Aktualne informacje na temat ww. stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Terminy składania wniosków stypendialnych:

  • od 11.10.2019 do 25.10.2019 stypendium Rektora
  • od 11.10.2019 do 28.10.2019 stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • od 11.10.2019 do 05.11.2019 stypendium socjalne

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora obowiązujace studentów Wydziału Nauk Biologicznych od roku akademickiego 2019/2020.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/ . Wnioski do dziekanatu należy składać do dziekanatu w terminie do 18.09.2019.

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się:

mgr Renata Dmyterko: (+48) 71 375 29 80
e-mail: renata.dmyterko@uwr.edu.pl