Stypendia

 

Ostateczne listy rankingowe doktorantów rekomendowanych do stypendium doktoranckiego

II rok

III rok

IV rok

IV rok przedłużenie studiów

Ostateczne listy rankingowe doktorantów rekomendowanych do zwiększenia stypendium doktoranckiego

II rok

III rok

IV rok

IV rok przedłużenie

Uwaga

Do dnia 10 października 2019 r. do godziny 12:00 doktoranci mający zastrzeżenia do powyższych list rankingowych mogą składać w dziekanacie pisemnie, szczegółowo uzasadnione i udokumentowane wnioski skierowane do przewodniczącej komisji Pani dr hab. prof. Doroty Kiewry.


STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie w dziekanacie: 16.09.2019 r. - 30.09.2019 r.

Stypendia doktoranckie w roku akad. 2019/20 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019.

Wzory dokumentów:
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Opinia dotycząca prowadzonych zajęć dydaktycznych
Informacja o innych formach działalności dydaktycznej
Informacja o zaangażowaniu w realizację badań naukowych
Informacja o postępach w pracy naukowej

Do oceny wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 będą zastosowane dotychczasowe zasady oceny publikacji - te, które obowiązywały w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 (punktacja zgodna z komunikatem MNiSZW z dnia 25 stycznia 2017 r.).

Od 1.10.2019 r. minimalna stawka stypendiów doktoranckich dla wszystkich lat studiów doktoranckich wynosi 1770,00 zł. miesiecznie - Pismo Okólne Nr 1/2019 Rektora UWr z dnia 17 września 2019 r.


ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Termin składania wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego w dziekanacie: 16.09.2019 r. - 30.09.2019 r.

Zwiększenia stypendiów doktoranckich w roku akad. 2019/20 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019

Wzory dokumentów:

Opinia opiekuna naukowego/promotora

Do oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 będą zastosowane dotychczasowe zasady oceny publikacji - te, które obowiązywały w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 (punktacja zgodna z komunikatem MNiSZW z dnia 25 stycznia 2017 r.).


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów

Lista osiągnięć do wniosku o stypendium Rektora dla doktorantów 2019/2020 - wzór

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej wnioski o przyznanie stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl      

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy  złożyć w Dziekanacie 

Terminy

UWAGA ZMIANY !

rejestracja na platformie USOSweb i i składanie wydrukowanych wniosków

od: 11 października 2019 r.

do:  22 października b.r. - składanie wydrukowanych wniosków o stypendium Rektora

do: 28 października b.r.
- składanie wydrukowanych wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych (doktorantom, którzy złożą wniosek po 18.10.2019 r. stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku)

do:  5 listopada b.r. - składanie wydrukowanych wniosków o stypendium socjalne (doktorantom, którzy złożą wniosek po 28.10.2019 r. stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów)

Aktualne informacje na temat stypendiów z Funduszu Pomocy materialnej dla doktorantów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/

Instrukcja - odbiór decyzji stypendialnej

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie doktoranta  za 2018 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi w roku akademickim 2019/2020 -  1.050,00 zł.


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl