STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie w roku akad. 2018/19 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019.

Wzory dokumentów:
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Opinia dotycząca prowadzonych zajęć dydaktycznych
Informacja o innych formach działalności dydaktycznej
Informacja o zaangażowaniu w realizację badań naukowych
Informacja o postępach w pracy naukowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia doktoranckie na rok akad. 2017/18 były przyznawane zgodnie z:

ZARZĄDZENIEM Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIEM Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 10/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Od 1 stycznia 2015 roku na Wydziale Nauk Biologicznych wysokość stypendium doktoranckiego  na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie.ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH


Zwiększenia stypendiów doktoranckich na rok akad. 2018/19 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019

Wzory dokumentów:

Opinia opiekuna naukowego/promotora

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwiększenia stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/18 były przyznawane zgodnie z:

ZARZĄDZENIEM Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIEM Nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB nr 14/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dotyczy doktorantów od II roku studiów w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzeniem Dziekana WNB nr 9/2017 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/18 stanowiących podstawę do przyznania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dotyczy doktorantów I roku studiów w roku akademickim 2017/2018)


 Minimalna kwota zwiekszenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. miesięcznie.


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Stypenia z Funduszu pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzeniem Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Szczegółowymi zasadami sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów obowiązujące na Wydziele Nauk Biologicznych od roku 2018/19

Lista osiągnięć do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów 2018/2019 - wzór

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznejwnioski o przyznanie stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl       

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy  złożyć w Dziekanacie 

Aktualne informacje na temat stypendiów z Funduszu Pomocy materialnej dla doktorantów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/

Instrukcja - odbiór decyzji stypendialnej

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie doktoranta  za 2017 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl