STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie w roku akad. 2019/20 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019.

Wzory dokumentów:
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Opinia dotycząca prowadzonych zajęć dydaktycznych
Informacja o innych formach działalności dydaktycznej
Informacja o zaangażowaniu w realizację badań naukowych
Informacja o postępach w pracy naukowej

Do oceny wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 będą zastosowane dotychczasowe zasady oceny publikacji - te, które obowiązywały w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 (punktacja zgodna z komunikatem MNiSZW z dnia 25 stycznia 2017 r.).

Od 1.10.2019 r. minimalna stawka stypendiów doktoranckich dla wszystkich lat studiów doktoranckich wynosi 1770,00 zł. miesiecznie - Pismo Okólne Nr 1/2019 Rektora UWr z dnia 17 września 2019 r.


ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Zwiększenia stypendiów doktoranckich w roku akad. 2019/20 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019

Wzory dokumentów:

Opinia opiekuna naukowego/promotora

Do oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 będą zastosowane dotychczasowe zasady oceny publikacji - te, które obowiązywały w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 (punktacja zgodna z komunikatem MNiSZW z dnia 25 stycznia 2017 r.).


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów

Lista osiągnięć do wniosku o stypendium Rektora dla doktorantów 2019/2020 - wzór

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej wnioski o przyznanie stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl      

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy  złożyć w Dziekanacie 

Stypendium socjalne na semestr letni 2019/2020

Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Aktualne informacje na temat stypendiów z Funduszu Pomocy materialnej dla doktorantów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/

Instrukcja - odbiór decyzji stypendialnej

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie doktoranta  za 2018 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi w roku akademickim 2019/2020 -  1.050,00 zł.


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl