Postępowania habilitacyjne

Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.


Na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej Ustawę Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce:

- zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. postępowania awansowe są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli stopień czy tytuł nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)

- zgodnie z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją j.w.

Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. "okresie przejściowym"

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postepowaniu habilitacyjnym - Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r.

Wymagania dokumentacyjne wniosku habilitacyjnego

Centralna Komisja wnosi, by dokumenty w zakresie autoreferatu oraz wykazu dorobku, które są zapisywane na elektronicznym nośniku danych, nie stanowiły skanu, lecz miały formę dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF, uwzględniającego podpis Wnioskodawcy.

Wzory dokumentów:

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego należy wypełnić elektronicznie kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.


Zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019r. nie wszczyna się postępowań awansowych.

Postępowania awansowe wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów nowej ustawy:

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: