Archiwum Prac Dyplomowych

  • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2018 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w roku akad. 2018/19
  • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2018 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2018/19
  • Komunikat Dziekana WNB w sprawie określenia wartości współczynników podobieństwa w systemie PLAGIAT
  • Zarządzenie Rektora UWr Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Terminy obron w semestrze zimowym roku akad. 2018/19:


Wartość współczynników podobieństwa badanych prac dyplomowych w systemie Plagiat nie może przekroczyć:
1/ dla współczynnika podobieństwa 1 – 50%;
2/ dla współczynnika podobieństwa 2 - 5%.

W przypadku przekroczenia współczynników 1 i 2 bieg terminów ulega zawieszeniu. Postępowanie wg § 4 Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr z dnia 7 lutego 2018 r.


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.