Postępowania doktorskie

Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej - Nauki Biologiczne: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr. 

Obowiązujące akty prawne


Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akad. 2019/20, ale nie wszczęli przewodu doktorskiego

I. Wniosek o powołanie promotora promotora/promotorów i/lub promotora pomocniczego

II. Weryfikacja efektów na poziomie 8 PRK

III. Złożenie rozprawy doktorskiej

IV. Wyznaczenie recenzentów

Wniosek o powołanie recenzentów promotor dołącza do pozytywnej opinii na temat rozprawy.

V. Dopuszczenie do obrony i publicznej obrony rozprawy doktorskiej

VI. Czynności podejmowane przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne


Przewody doktorskie
(przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.


Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

Zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim


Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Zgodnie z zaleceniem Komisji Centralnej, w przypadku rozprawy doktorskiej, w skład której wchodzą artykuły dwu- lub wielo-autorskie, konieczne jest dołączenie oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie w powstanie każdego takiego artykułu (w tym promotora i promotora pomocniczego).


Wzory załączników

Wzór strony tytułowej

Wzory załączników potrzebnych do złożenia pracy doktorskiej


Doktorant po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.


Protokoły na egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego) pobiera się w dziekanacie.

Po egzaminie protokół należy złożyć w dziekanacie w ciagu 7 dni. Potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu powinno być odnotowane również w indeksie.

Protokół bez daty egzaminu lub podpisów członków komisji  nie zostanie przyjęty.