Przewody Doktorskie

Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dycyplinach:

  • biologia
  • ekologia

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 1198):

Art. 54. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przewody doktorskie, przewody habilitacyjne, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora są prowadzone zgodnie z przepisami, na podstawie których zostały wszczęte.


I Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich


II Wzory załączników

Wzory załączników potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego

Wzory załączników potrzebnych do złożenia pracy doktorskiej

Protokoły na egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego) pobiera się w dziekanacie.

Po egzaminie protokół należy złożyć w dziekanacie w ciagu 7 dni. Potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu powinno być odnotowane również w indeksie.

Protokół bez daty egzaminu lub podpisów członków komisji  nie zostanie przyjęty.

Wykaz Wydziałowych komisji ds. przewodów doktorskich


Obowiązujące przepisy: