Postępowania habilitacyjne

Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne na Wydziale Nauk Biologicznych UWr.

Obowiązujące akty prawne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej - Nauki Biologiczne: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski.

Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy składać do Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują sie na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html


Przepisy obowiązujące do dnia 1 października 2019 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej Ustawę Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce:

- zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. postępowania awansowe są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli stopień czy tytuł nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)

- zgodnie z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją j.w.

Komunikaty Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

Komunikat o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. "okresie przejściowym"

Komunikat Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów w sprawie postępowania habilitacyjnego - Każdy wniosek, który zostanie doręczony do Centralnej Komisji do dnia 30 kwietnia 2019 r., będzie procedowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Za datę wszczęcia postępowania nie można uznać wniosku nadanego w polskiej placówce pocztowej.

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postepowaniu habilitacyjnym - Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r.

Wymagania dokumentacyjne wniosku habilitacyjnego

Centralna Komisja wnosi, by dokumenty w zakresie autoreferatu oraz wykazu dorobku, które są zapisywane na elektronicznym nośniku danych, nie stanowiły skanu, lecz miały formę dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF, uwzględniającego podpis Wnioskodawcy.

We wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, skierowanym do Centralnej Komisji do Spraw  Stopni i Tytułów, powinna zostać wskazana przez kandydata – równolegle do uczelni – jej jednostka organizacyjna.

Wzory dokumentów:

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego należy wypełnić elektronicznie kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.pl, wybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.