Prace dyplomowe magisterskie

Terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika Dziekanatu w roku akad. 2019/20 określono w Zarządzeniu Dziekana WNB Nr 12/2019.

Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. zarządzeniem, a następnie z instrukcją rejestracji pracy.

Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) https://apd.uni.wroc.pl/

Terminy obron prac dyplomowych w semestrze letnim roku akad. 2019/20 zostały ustalone Zarządzeniem Nr 13/2019 Dziekana WNB.

Szczegółowy harmonogram i terminy wykonywania poszczególnych czynności (kroków) w systemie APD znajdują się na stronie głównej WNB w zakładce Terminarz APD.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie dat granicznych wykonywania poszczególnych kroków w systemie APD. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

 Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD
nie później niż 5 tygodni przed wyznaczonym terminem obrony.

Praca dyplomowa składana jest w Dziekanacie w terminie
7 dni roboczych przed egzaminem dyplomowym

Tytuł pracy dyplomowej zamieszczany w pdf. ma być
tożsamy z tytułem wpisanym do systemu APD.

Prace dyplomowe, które nie będą miały tytułu identycznego z tytułem wpisanym do systemu APD NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE przez dziekanat, a student nie zostanie dopuszczony do obrony w wyznaczonym terminie.

 W takiej sytuacji cały proces dyplomowania będzie musiał zostać przeprowadzony od początku: założenie przez dziekanat nowego zestawu w systemie z właściwym tytułem, wgranie pracy przez studenta, wysłanie przez promotora pracy do systemów antyplagiatowych, napisanie recenzji.

 Jeżeli zajdzie konieczność korekty tytułu pracy dyplomowej, który widnieje w systemie, to należy zgłosić ten fakt promotorowi i do dziekanatu PRZED wgraniem pracy do systemu APD przez studenta.


Wymagania dotyczące prac dyplomowych składanych w Dziekanacie:

Układ pracy:

 • strona tytułowa zawierająca: nazwę Uczelni, nazwę Wydziału, imię i nazwisko autora, numer albumu, tytuł w języku polskim i angielskim (tożsamy z tytułem wpisanym do systemu APD), nazwisko promotora pracy, nazwę jednostki, w której została wykonana oraz rok powstania (na stronie tytułowej NIE UMIESZCZAMY zdjęć, logo UWr itp.):
 1. wzór 1 do pobrania, praca realizowana na WNB, przykładowa strona tytułowa
 2. wzór 2 do pobrania, praca realizowana poza WNB, przykładowa strona tytułowa 
 • oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych – (formularz do pobrania). Oświadczenie  należy podpisać i dołączyć bezpośrednio po stronie tytułowej tylko w wersji papierowej pracy dyplomowej (nie należy zamieszczać oświadczenia w wersji pracy wgrywanej do APD).

Proponowany układ:

 • spis treści,
 • wykaz stosowanych skrótów,
 • wykaz rycin i tabel,
 • wstęp (ogólne tło badanego problemu na podstawie źródeł literaturowych, przesłanki wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy, stan badań),
 • cel (zakres) pracy,
 • rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy: opis materiału i zastosowanych metod, prezentacja uzyskanych wyników pracy oraz ich analiza / dyskusja),
 • zakończenie (z jasnym określeniem wniosków wynikających z pracy oraz ewentualnie ze wskazaniem możliwości przyszłościowych badań czy analiz),
 • spis literatury zatytułowany "Bibliografia" - przygotowany w formie numerowanej, ułożony alfabetycznie,
 • streszczenie (limit znaków do 4000) i słowa kluczowe w języku polskim, które będą wpisywane podczas rejestracji pracy w systemie APD,
 • abstrakt (tłumaczenie streszczenia) i słowa kluczowe w języku angielskim, które będą wpisywane podczas rejestracji pracy w systemie APD.

UWAGA: streszczenie pracy w j. polskim i tłumaczenie w j. angielskim (abstrakt) zawarte w pracy należy dodatkowo zamieścić w systemie APD podczas rejestracji pracy. Streszczenia w pracy dyplomowej i streszczenia wgrywane dodatkowo do systemu APD mają być tożsame.

Wymogi edytorskie:

 • format arkusza papieru A4,
 • krój pisma: Times New Roman, stopień pisma: 12 pt,
 • interlinia: 1,5
 • marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm + na oprawę: 1 cm, (margines lustrzany)
 • justowanie tekstu(wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • akapity wyróżnione wcięciem akapitowym,
 • numeracja stron w stopce wyrównana do prawej, stopień pisma: 8 pt, pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy, numerację zaczynamy od strony tytułowej (numer może być widoczny lub można go ukryć - należy skorzystać z opcji w narzędziach nagłówków i stopek „Inne na pierwszej stronie”)
 • tytuły rozdziałów – pogrubione wersaliki, stopień pisma: 12 pt, tytuły podrozdziałów – stopień pisma nie więcej niż 12 pt; poniżej każdego tytułu jeden wolny wiersz,
 • brak kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów,
 • druk dwustronny,
 • oprawa w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze ciemnozielonym – kolor Wydziału Nauk Biologicznych zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej UWr.

Praca dyplomowa składana w Dziekanacie (jeden egzemplarz) drukowana jest dwustronnie (marginesy lustrzane) z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system.


Warunkiem wydania dyplomu jest:
1) wniesienie opłaty w wysokości 60 zł na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne;
2) dostarczenie 4 aktualnych czarno-białych fotografii o wymiarach 4,5x6,5 cm (w podpisanej kopercie) w stroju wizytowym bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami, wykonane na białym lub innym jasnym jednolitym tle;

Studenci wznawiający się na studia na czas obrony, proszeni są o kontakt z Dziekanatem w sprawie opłat za dyplom.


Ponadto student zobowiązany jest do złożenia:
1) Informacji do suplementu - formularz do pobrania.doc
Katalog kategorii umieszczanych w suplemencie do dyplomu (w punkcie VI. „dodatkowe informacje”)

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:

1) Kartę obiegową - formularz do pobrania
2) Kartę zobowiązań (biblioteczną)
3) Legitymację studencką


Na pisemny wniosek absolwenta złożony w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego wydawany jest absolwentowi dyplom w j. angielskim. Warunkiem wydania dyplomu jest:

 • dokonanie opłaty w wysokości 40 zł
 • dostarczenia czarno-białego zdjęcia o wymiarach 4,5x6,5 cm

Na pisemny wniosek absolwenta złożony w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego wydawany jest suplement do dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski.

Studenci wznawiający się na studia na czas obrony, proszeni są o kontakt z Dziekanatem w sprawie opłat za dyplom.


Realizacja pracy licencjackiej poza WNB

Instrukcja postępowania w celu uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych została zatwierdzona uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych.

Formularze do pobrania:


Wznowienie na czas obrony pracy dyplomowej

Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonych Regulaminem studiów terminach zostaje skreślony z listy studentów. Osoba ta, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Podanie o wznowienie studiów (po uzyskaniu w pierwszej kolejności zgody promotora, a następnie akceptacji Dyrektora/kierownika ds. dydaktycznych) należy złożyć w Dziekanacie WNB najpóźniej 6 tygodni przed egzaminem dyplomowym. Studenci wznawiający się na studia na czas obrony, proszeni są o kontakt z Dziekanatem w sprawie opłat za dyplom.


 Akty normatywne:


  Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich:


 Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich: