Studia podyplomowe

 

Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Uczestnicy studiów będą posiadać swobodną umiejętność rozpoznania poszczególnych elementów środowiska naturalnego, przede wszystkim chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poznają główne typy zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a osiągnięte wiadomości pozwolą im na samodzielne prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, tworzenie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000 oraz innych obiektów chronionych. Przekazywane na studiach informacje umożliwiają także wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych i dokumentacji przyrodniczej, rolnośrodowiskowej. Podstawowym celem studiów jest wszechstronne omówienie zróżnicowania środowiska przyrodniczego kraju oraz zapoznanie z systemem ochrony przyrody w Polsce. W trakcie studiów omawiane są również zagadnienia związane z wymieraniem gatunków i zanikiem różnorodności ekosystemów oraz inwazją organizmów obcych. W programie studiów prezentowane są również podstawowe kwestie związane z ochroną i zróżnicowaniem środowiska abiotycznego, aspekty prawne ochrony przyrody i środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Podczas studiów szczególną uwagę skupia się na ćwiczeniach terenowych oraz udziale ekspertów zewnętrznych w procesie kształcenia. Absolwent, po zdaniu egzaminu, może otrzymać certyfikat eksperta ochrony przyrody, potwierdzający jego kompetencje w przygotowaniu do pracy w ochronie środowiska naturalnego. Dodatkowo studenci mogą ubiegać się o zaświadczenie potwierdzające ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania ekspertyzy przyrodniczej (botanicznej lub ornitologicznej) do planu rolnośrodowiskowego.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, pragnących poznać różnorodność biologiczną Polski. Natomiast celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zarządzania obszarami chronionymi. Są one polecane wszystkim osobom związanym zawodowo z problematyką ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności pracownikom lasów państwowych, doradcom rolnośrodowiskowym, urzędnikom, a także nauczycielom, przedsiębiorcom i hobbystom.

Wykaz przedmiotów:

 • Flora Polski
 • Bezkręgowe Polski
 • Kręgowce Polski
 • Chronione zasoby przyrodnicze Polski
 • Inwazje i wymieranie
 • Kartografia i fotointerpretacja
 • Siedliska przyrodnicze Natura 2000 i zróżnicowanie roślinności Polski
 • Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna
 • Programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
 • Metody ochrony ekosystemów oraz sporządzanie planów ochrony
 • System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
 • Prawo ochrony przyrody i środowiska
 • Ćwiczenia terenowe (realizowane w różnych regionach Polski)

Ogółem studia obejmują 430 godzin dydaktycznych i 60 punktów ECTS.

Informacje dodatkowe

Kierownik studiów: dr hab. Zygmunt Kącki

Kontakt:
ul. Kanonia 6-8
50-328 Wrocław
tel. +48 71 375 40 84, tel. +48 71 375 40 85
zygmunt.kacki@uwr.edu.pl, magdalena.wach@uwr.edu.pl

Czas trwania: 3 semestry
Termin rejestracji elektronicznej: 01.05 - 30.09.2016 r.
Przyjmowanie dokumentów:
03-07.10.2016 r.
Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2016 r.
Opłata: 6300 za cały okres studiów
Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: zapis otwarty dla osób o wykształceniu wyższym biologicznym i nauk pokrewnych, istnieje możliwość przyjęcia osób z innych dyscyplin naukowych.

Uzyskane kwalifikacje: studia mają charakter kwalifikacyjny

Rekrutacja elektroniczna:
http://rekrutacja.uni.wroc.pl/

 

więcej...