Studia stacjonarne I stopnia

 

Biologia

Na kierunku biologia oferujemy kształcenie w ramach specjalności: biologia środowiska, biologia eksperymentalna, biologia człowieka, mikrobiologia oraz specjalizacja nauczycielska przyroda. Specjalizacja przyroda jest unikatowa wśród Uczelni Dolnośląskich! Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent nabywa prawo nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Oferujemy również możliwość modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego. Efekty kształcenia na kierunku biologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 54/2012. Kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 554/2015.

Studia I stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2016/2017

Program studiów dla studentów II roku 2016/2017

Program studiów dla studentów III roku 2016/2017


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/2017

plan zajęć - semestr zimowy 2016/2017


Studia I stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2015/2016

Program studiów dla studentów II roku 2015/2016

Program studiów dla studentów III roku 2015/2016

Przedmioty do wyboru dla studentów II i III roku 2015/2016 (z wyjątkiem specjalizacji nauczycielskiej przyroda)

Przedmioty wybrane w roku akad. 2015/16


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16 - Biologia I stopnia

plan zajęć - semestr letni 2015/16

plan zajęć - semestr zimowy 2015/16


Studia I stopnia program na rok 2014/2015

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2014/2015

Program studiów dla studentów II roku 2014/2015

Program studiów dla studentów III  roku 2014/2015

Oferta przedmiotów do wyboru na rok akad. 2014/2015


Studia I stopnia program na rok 2013/2014

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2013/2014

Program studiów dla studentów II i III roku 2013/2014

Przedmioty wybrane na rok akademicki 2013/14 na kierunku BIOLOGIA

więcej...
Biologia człowieka

Nowy kierunek na Wydziale Nauk Biologicznych jest propozycją dla kandydatów na studia, którzy chcieliby zdobyć holistyczną wiedzę na temat gatunku homo sapiens: kształcenie na tym kierunku uwzględnia bowiem zarówno biologiczne, medyczne, ewolucyjne, jak i psycho-społeczne aspekty człowieka. Jest to drugi w Polsce i jednocześnie pierwszy kierunek, który w tak szerokim spektrum zagadnień w pełni realizować będzie interdyscyplinarność biologii człowieka. Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu badań populacji pradziejowych, auksologii, jak również ewolucyjnych uwarunkowań ludzkiego behawioru, które oparte są głównie na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk społecznych. Będą mieli szansę podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach antropologicznych, laboratoriach medycznych lub kryminalistycznych policji, pracowniach ergonomicznych, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, branży ortopedyczno-implantacyjnej i obrotu biomateriałami oraz redakcjach czasopism naukowych i popularyzujących wiedzę. Efekty kształcenia na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 31/2015.

Studia I stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne

Oferta przedmiotów do wyboru na rok akad. 2016/17


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia I stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Plan zajęć na rok akademicki 2015/2016

plan zajęć - semestr zimowy 2015/16

plan zajęć - semestr zimowy 2015/16


 

więcej...
Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna to studia, które pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Jeśli więc interesuje Cię poznanie mechanizmów rządzących tym, co dzieje się w komórkach, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób geny decydują o rozwoju i funkcjonowaniu organizmów, jak się tworzy organizmy transgeniczne, na czym polegają mutacje oraz co leży u podłoża chorób genetycznych – powinieneś studiować genetykę i biologię eksperymentalną. Na wykładach i ćwiczeniach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawi, że nauczysz się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznasz nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Dowiesz się ponadto, jak wykorzystywać dane z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii oraz w badaniach filogenetycznych i środowiskowych. Absolwenci genetyki i biologii eksperymentalnej, jako specjaliści w tej dziedzinie, będą mogli pracować m.in. w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologi eksperymentalnej. Efekty kształcenia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 31/2014.

Studia I stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne

Oferta przedmiotów do wyboru na rok akad. 2016/2017


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia I stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16

Plan zajęć - semestr letni 15/16 

Plan zajęć - semestr zimowy 15/16


Studia I stopnia program na rok 2014/2015

Kierunek GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne 


więcej...
Mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia to nowoczesne studia uwzględniające stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci będą przygotowywani do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności. Celem tych studiów jest jak najdoskonalsze wykształcenie merytoryczne, możliwe dzięki nowoczesnemu programowi, szerokiemu asortymentowi wykładów, ćwiczeń i badań laboratoryjnych, wspieranemu przez technologie informacyjne. Studenci kierunku mikrobiologia będą mieli gruntowne przygotowanie i podstawy do pracy w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służby zdrowia i służb weterynaryjnych, w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną oraz w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata mikrobiologii. Wiedza oraz umiejętności uzyskane na studiach I stopnia umożliwiają dalszą edukację na tym samym kierunku lub na studiach o zbliżonym profilu. Absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych są niezwykle cenionymi pracownikami oraz kandydatami na studia doktoranckie realizowane w Polsce  jak i w wielu krajach europejskich. Efekty kształcenia na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 21/2013.

Studia I stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia I stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16 - Mikrobiologia I stopnia

plan zajęć - semestr letni 15/16

plan zajęć - semestr zimowy 15/16


Studia I stopnia program na rok 2014/2015

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


więcej...
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I stopnia został utworzony w roku akad. 2013/2014. Jest to nowy kierunek przyrodniczy o profilu ogólnoakademickim z elementami wiedzy z obszaru nauk społecznych, uzupełniony i poszerzony o zagadnienia o charakterze aplikacyjnym. Oferta ta jest unikatowa na krajowym rynku edukacyjnym i dotyczy ochrony, kształtowania i zarządzania zasobami przyrody ożywionej. Kierunek powstał we współpracy z kilkunastoma interesariuszami zewnętrznymi, w tym jednostkami administracji publicznej szczebla lokalnego i centralnego, instytucjami, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, ogrody botaniczne i zoologiczne), a także stowarzyszeniami, fundacjami i firmami o charakterze „consultingowym”. Dzięki wspomnianej współpracy absolwenci nowego kierunku będą mieli możliwość odbycia wielotygodniowych praktyk zawodowych, co umożliwi nie tylko zdobycie doświadczenia i określonych umiejętności, ale i cennych kontaktów, co w przyszłości może zwiększyć szanse na pracę i karierę w tej ważnej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 76/2013.

Studia I stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne

Oferta przedmiotów do wyboru na rok akad. 2016/2017


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia I stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16

plan zajęć - semestr letni 15/16

plan zajęć - semestr zimowy 15/16


Studia I stopnia program na rok 2014/2015

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne  


Studia I stopnia program na rok 2013/2014

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne  


więcej...