Studia stacjonarne I stopnia

 

Biologia

Biologia jest nauką o bardzo bogatym spektrum badań, dla zrozumienia których konieczne jest zdobycie wiadomości i umiejętności wielu nauk podstawowych oraz poznanie kanonu wiedzy biologicznej nauczanego jako np. zoologia, botanika, mikrobiologia, genetyka czy fizjologia. Temu poświęcone są dwa pierwsze lata studiów. Począwszy od III roku ma miejsce ukierunkowanie zainteresowań poprzez kształcenie na specjalnościach. Na kierunku biologia oferujemy kształcenie w ramach specjalności: biologia środowiska, biologia eksperymentalna, biologia człowieka, mikrobiologia Oferujemy również możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela w ramach modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego. Efekty kształcenia na kierunku biologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 54/2012. Kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 554/2015.

Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2019/20

Program studiów dla studentów II roku 2019/20

Program studiów dla studentów III roku 2019/20


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2018/2019

Program studiów dla studentów II roku 2018/2019

Program studiów dla studentów III roku 2018/2019


  Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2017/2018

Program studiów dla studentów II roku 2017/2018

Program studiów dla studentów III roku 2017/2018


 Plany zajęć na rok akademicki 2017/18 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18 (semestr zimowy)

więcej...
Biologia człowieka

Nowy kierunek na Wydziale Nauk Biologicznych jest propozycją dla kandydatów na studia, którzy chcieliby zdobyć holistyczną wiedzę na temat gatunku homo sapiens: kształcenie na tym kierunku uwzględnia bowiem zarówno biologiczne, medyczne, ewolucyjne, jak i psycho-społeczne aspekty człowieka. Jest to drugi w Polsce i jednocześnie pierwszy kierunek, który w tak szerokim spektrum zagadnień w pełni realizować będzie interdyscyplinarność biologii człowieka. Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu badań populacji pradziejowych, auksologii, jak również ewolucyjnych uwarunkowań ludzkiego behawioru, które oparte są głównie na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk społecznych. Będą mieli szansę podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach antropologicznych, laboratoriach medycznych lub kryminalistycznych policji, pracowniach ergonomicznych, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, branży ortopedyczno-implantacyjnej i obrotu biomateriałami oraz redakcjach czasopism naukowych i popularyzujących wiedzę. Efekty kształcenia na kierunku biologia człowieka zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 31/2015.

Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


 plan zajęć - semestr zimowy 2017/18

więcej...
Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna to studia, które pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Jeśli więc interesuje Cię poznanie mechanizmów rządzących tym, co dzieje się w komórkach, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób geny decydują o rozwoju i funkcjonowaniu organizmów, jak się tworzy organizmy transgeniczne, na czym polegają mutacje oraz co leży u podłoża chorób genetycznych – powinieneś studiować genetykę i biologię eksperymentalną. Na wykładach i ćwiczeniach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawi, że nauczysz się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznasz nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Dowiesz się ponadto, jak wykorzystywać dane z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii oraz w badaniach filogenetycznych i środowiskowych. Absolwenci genetyki i biologii eksperymentalnej, jako specjaliści w tej dziedzinie, będą mogli pracować m.in. w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologi eksperymentalnej. Efekty kształcenia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 31/2014.

Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18

więcej...
Mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia to nowoczesne studia uwzględniające stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci będą przygotowywani do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności. Celem tych studiów jest jak najdoskonalsze wykształcenie merytoryczne, możliwe dzięki nowoczesnemu programowi, szerokiemu asortymentowi wykładów, ćwiczeń i badań laboratoryjnych, wspieranemu przez technologie informacyjne. Studenci kierunku mikrobiologia będą mieli gruntowne przygotowanie i podstawy do pracy w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służby zdrowia i służb weterynaryjnych, w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną oraz w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci studiów licencjackich otrzymują tytuł licencjata mikrobiologii. Wiedza oraz umiejętności uzyskane na studiach I stopnia umożliwiają dalszą edukację na tym samym kierunku lub na studiach o zbliżonym profilu. Absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych są niezwykle cenionymi pracownikami oraz kandydatami na studia doktoranckie realizowane w Polsce  jak i w wielu krajach europejskich. Efekty kształcenia na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 21/2013.

Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I stopnia został utworzony w roku akad. 2013/2014. Jest to nowy kierunek przyrodniczy o profilu ogólnoakademickim z elementami wiedzy z obszaru nauk społecznych, uzupełniony i poszerzony o zagadnienia o charakterze aplikacyjnym. Oferta ta jest unikatowa na krajowym rynku edukacyjnym i dotyczy ochrony, kształtowania i zarządzania zasobami przyrody ożywionej. Kierunek powstał we współpracy z kilkunastoma interesariuszami zewnętrznymi, w tym jednostkami administracji publicznej szczebla lokalnego i centralnego, instytucjami, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, ogrody botaniczne i zoologiczne), a także stowarzyszeniami, fundacjami i firmami o charakterze „consultingowym”. Dzięki wspomnianej współpracy absolwenci nowego kierunku będą mieli możliwość odbycia wielotygodniowych praktyk zawodowych, co umożliwi nie tylko zdobycie doświadczenia i określonych umiejętności, ale i cennych kontaktów, co w przyszłości może zwiększyć szanse na pracę i karierę w tej ważnej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 76/2013.

Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...