Opłaty 2017/2018

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, wysokość opłat, procedurę naliczania należności regulują:

Przypominamy, że zgodnie z § 2.2. od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2017/2018 na WNB

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za potwierdzanie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 2000 zł, stawka za weryfikację każdego kolejnego przedmiotu w ramach złożonego wniosku wynosi 800 zł.

Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2017/2018 (WF, SPNJO, CEN, BHP)

 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów z języka obcego realizowane w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wynosi: 6,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęć nieobjętych planem studiów realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej wynosi: 9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych, 100,00zł- za powtarzanie praktyk nauczycielskich ciągłych zgodnie z wymiarem określonym w planie - za tydzień praktyki.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego wynosi:8,00 zł - za godzinę zajęć.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

Opłaty 2016/2017

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów reguluje:


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2016/2017 na Wydziale Nauk Biologicznych

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za potwierdzanie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 2000 zł, stawka za weryfikację każdego kolejnego przedmiotu w ramach złożonego wniosku wynosi 800 zł.

 • Stawki za powtarzanie zajęć lub zajęcia nieobjęte planem studiów z wychowania fizycznego oraz realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej określa Zarządzenie Rektora  w sprawie opłat za studia w roku akad. 2016/2017

Opłaty 2015/2016

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów reguluje:


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2015/2016

Lp. Kierunek Roczna opłata w zł
w roku akad. 2015/2016   
1 Biologia pierwszego stopnia niestacjonarne           I-4000
2 Biologia drugiego stopnia niestacjonarne  I-4000

 

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę;
 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach i studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 Opłaty 2014/2015

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów reguluje:

Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2014/2015

Lp. Kierunek Roczna opłata w zł
w roku akad. 2014/2015    
1 Biologia pierwszego stopnia niestacjonarne           I-4000
2 Biologia drugiego stopnia niestacjonarne  I-4000

 

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę;

Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2013/2014

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę;
 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.