STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie w roku akad. 2018/19 będą przyznawane zgodnie z:

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019

 

Stypendia doktoranckie na rok akad. 2017/18 były przyznawane zgodnie z:

ZARZĄDZENIEM Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIEM Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 10/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 


Od 1 stycznia 2015 roku na Wydziale Nauk Biologicznych wysokość stypendium doktoranckiego  na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie.ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Zwiększenia stypendiów doktoranckich na rok akad. 2018/19 będą przyznawane zgodnie z:

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019

 

Zwiększenia stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/18 były przyznawane zgodnie z:

 ZARZĄDZENIEM Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

ZARZĄDZENIEM Nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB nr 14/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dotyczy doktorantów od II roku studiów w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzeniem Dziekana WNB nr 9/2017 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/18 stanowiących podstawę do przyznania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dotyczy doktorantów I roku studiów w roku akademickim 2017/2018)

 


 Minimalna kwota zwiekszenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. miesięcznie.


 POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Stypenia z Funduszu pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzeniem Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Szczegółowymi zasadami sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów obowiązujące na Wydziele Nauk Biologicznych

Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wzory oświadczeń do stypendium socjalnego:

Zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim
Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami


Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018

Kwoty świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim 2017/2018


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl