I POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Stypendia w semestrze zimowym 2017/2018:

Informacje dla studentów zamierzających ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym 2017/2018

Stypendia w semestrze letnim 2016/2017:

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2016/17

Kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w semestrze letnim 2016/2017

Ogólny wykaz wymaganych dokumentów o wysokości dochodów lub ich braku do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017

Wysokość dochodu, o którym mowa w par. 12 ust. 2 pkt c  obowiązującego regulaminu

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zmiana regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Katalog dochodów uzyskanych i utraconych  obowiązujący od 1 października 2016 r.

 

Wzory oświadczeń:

Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
Oświadczenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim


Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Radosława Bykowska:
tel.: (+48) 71 375 29 80
e-mail: radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl


 II STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Wysokość stypendium dla wszystkich studentów wynosi 600 zł.


III STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Oświadczenie dotyczące spełniena przesłanek do pobierania stypendium
Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Termin składania wniosków: 12 września 2017 r.