I POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Aktualne informacje na temat stypendiów (stypendia w semestrze letnim), regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej -  począwszy od 3 września 2018 r. – wnioski o przyznanie ww. stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2017 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie.

Instrukcja - odbiór decyzji stypendialnej

 

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się w zastępstwie Pani mgr Radosławy Suszyckiej (Bykowskiej)

mgr Izabela Radziszewskla: (+48) 71 375 29 80
e-mail: izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

 


 II STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


III STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019,  zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć i stosowne oświadczenia.   

termin składania wniosków na Wydziale Nauk Biologicznych: 7 września 2018 r.

Obowiązujące druki (wniosek, oświadczenia) oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/                                                                                  

INFORMACJE

Oświadczenie dotyczące spełniena przesłanek do pobierania stypendium

Oświadczenie o wyrażeniu zgody