I POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Rejestrację wniosków o pomoc materialną dla studentów można będzie rozpocząć: 
- wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów - od 2 października 2017 r. od godz. 19.00 
- wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - od 2 października 2017 r. od godz. 19.00
- wniosek o stypendium socjalne, wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, wniosek o zapomogę - od 3 października 2017 r. od godz. 15.00

Wnioski należy złożyć w dziekanacie do:
- 9 października - stypendium Rektora;
- 16 października - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
- 27 października - stypendium socjalne (osoby, które złożą komplet dokumentów w okresie 16-27.10. otrzymają stypendium z wyrównaniem od października w grudniu).

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

 

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się mgr Radosława Bykowska:
tel.: (+48) 71 375 29 80
e-mail: radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl


 II STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Wysokość stypendium dla wszystkich studentów wynosi 600 zł.


III STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

INFORMACJE

Oświadczenie dotyczące spełniena przesłanek do pobierania stypendium

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Termin składania wniosków: 12 września 2017 r. 


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Radosława bykowska
tel. 71 375 29 80, radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl