Zbiorcze zestawienie informacji dla uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich

06.02.2019


TERMINARZ:

  • rozpoczęcie studiów doktoranckich (na starych zasadach): przed rokiem akademickim 2019/2020
  • otworzenie przewodu doktorskiego (na starych zasadach): najdalej do 30 kwietnia 2019 r. można otworzyć przewód na starych zasadach przed Radą Wydziału Nauk Biologicznych.
  • od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. Rada Wydziału Nauk Biologicznych nie wszczyna przewodów doktorskich, ale prowadzi i nadaje jeszcze stopnie w rozpoczętych przewodach doktorskich (już w nowej dyscyplinie nauki biologiczne)
  • Od 1 października 2019 r. - Rada Wydziału Nauk Biologicznych nie ma uprawnień do prowadzenia i wszczynania przewodów doktorskich
  • Od 1 października 2019 r. - przewody doktorskie będą wszczynane tylko na podstawie nowych przepisów
  • zakończenie studiów doktoranckich (na starych zasadach): najdalej do 31 grudnia 2023 r.
  • zakończenie przewodu doktorskiego (na starych zasadach): najdalej do 31 grudnia 2021 r.
  • rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej (na nowych zasadach): od 1 października 2019 r.

WAŻNE ZMIANY:

 

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Przepisy regulujące

– przepisy:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym,
2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku - o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- przepisy:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Studia

studia rozpoczęte przed 2019/2020
zakończenie studiów doktoranckich 31 grudnia 2023 r.

rekrutacja od roku 2019/2020

Warunki uzyskania stopnia doktora

Przewód doktorski

 

- otworzenie przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych

 

 

 

 

(w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. – możliwe obrony doktoratów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zakończenie przewodu doktorskiego do 31 grudnia 2021 r. – potem zostanie umorzony albo zamknięty z mocy prawa

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

 

- w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie będzie wszczynać się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

- od 1 10.2019 r. – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – postępowanie wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2. Ustawy z
dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce. Do wniosku dołącza rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

- w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

- osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie na starych zasadach i nie zakończyły przewodu doktorskiego do 31 grudnia 2021 roku, mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora także na nowych zasadach

Nadanie stopnia

- do dnia 30 września 2019 r. stopień nadaje rada wydziału,

 

- w przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2018 r., jeżeli nadanie stopnia doktora następuje do dnia 30 kwietnia 2019 r., wówczas stopień ten nadaje się w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia.

 

- w przewodach doktorskich wszczętych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora nadaje się w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

- od 1 października 2019 r. organem właściwym do nadawania stopni staje się senat uczelni lub inny organ wskazany w jej statucie,

 

- od 1 października 2019 r. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzi się na podstawie przepisów nowej ustawy,

 

Stypendium doktoranckie

- stypendia będą przyznawane na podstawie dotychczasowych przepisów

 

- od 1.10.2019 r. - stypendium doktoranckie w wysokości 37 % wynagrodzenia profesora przed oceną śródokresową, 57 % po pozytywnej ocenie śródokresowej przyznawane na max. 4 lata