Jubileuszowa - X edycja programu MOZART!

08.04.2021


Rozpoczyna się nabór wniosków do X edycji Programu Mozart, wspierającego partnerstwa naukowo - biznesowe, czyli projekty, które powstają dzięki współpracy naukowców z wrocławskich uczelni z lokalnymi firmami. Efekty tych działań mają znaczący wpływ m.in. na rozwój biznesu, technologii, sektora usług czy poprawę jakości życia w naszym mieście. Beneficjentami są więc przede wszystkim wrocławianie.
Organizatorem Programu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie) w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
ADRESACI PROGRAMU:
przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,
w partnerstwie z
naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, zatrudnionymi w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni lub pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
->termin składania dokumentów: do 30.06.2021 r.
->rozstrzygnięcie konkursu: do 3.09.2021 r.
->podpisanie trójstronnych umów: 6–30.09.2021r.
->rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2021 r.