Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Czarnieckiej-Wiery

30.04.2021


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 11:30
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Marty Czarnieckiej-Wiery

Tytuł pracy:Rola inwazyjnych gatunków obcych w kształtowaniu bogactwa gatunkowego zbiorowisk łąkowych na przykładzie Sudetów.


Promotor:
  dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr – Ogród Botaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

  1. dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  2. prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNlZGI1Y2MtMjgyOC00Yjk1LWFiZmUtYmU5Nzc0NDQzZjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,

2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. Marcin Kadej, prof. UWr

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania.pdf