Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Zboińskiej

03.09.2021


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 14 września 2021 r. o godz. 9:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Magdaleny Zboińskiej

Tytuł pracy:Ścieżki sygnałowe uczestniczące w regulacji wakuolarnej H+-ATPazy
w warunkach stresu kadmowego.


Promotor:
  dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr – Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:

  1. dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
    w Lublinie,
  2. dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
    w Poznaniu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na obronę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA1M2NhNmMtYTg5Ni00MjBkLThjN2ItMjM5MmE3NDJhM2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%228a7bee2c-2a39-48c5-a807-27a6356ef106%22%7d

 

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Kanonii 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania.pdf