CENTRUM AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ I DOKTORANCKIEJ NA UWR!

27.10.2021


1 listopada na Uniwersytecie Wrocławskim ruszy Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

W jego skład wejdą:

  • Zespół ds. Aktywności Naukowej, Społecznej oraz Współpracy z Organizacjami Studenckimi i Doktoranckimi,
  • Zespół ds. Aktywności Zawodowej – Biuro Karier,
  • Zespół ds. Współpracy z Absolwentami.

Docelowo siedzibą CASD będzie obiekt usytuowany przy ulicy Piastowskiej 1a. O udostępnieniu obiektu będziemy informować!

Nadzór nad Centrum sprawuje prorektor do spraw studenckich.

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej obejmuje zadania związane z koordynacją i wspieraniem aktywności oraz zarządzaniem przestrzenią dedykowaną do organizacji naukowego, edukacyjnego, kulturalnego i społecznego życia studenckiego i doktoranckiego, prezentowania badań, osiągnięć i organizacji inicjatyw w ramach społeczności uniwersyteckiej oraz w związku z aktywną współpracą z otoczeniem zewnętrznym. Zakres zadań Centrum obejmuje także wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności zawodowej po ukończeniu studiów, monitorowanie karier absolwentów i rozwój współpracy z absolwentami.

Główne zadania Centrum::

1) analiza aktywności studenckich i doktoranckich w ramach Centrum;

2) obsługa administracyjna Centrum;

3) monitorowanie wydatków ze środków przeznaczonych na działalność studentów i doktorantów;

4) współpraca z samorządem studentów i samorządem doktorantów;

5) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z działalnością samorządu studentów i samorządu doktorantów, kół naukowych, stowarzyszeń, organizacji i zespołów artystycznych;

6) udzielanie pomocy studentom i absolwentom w rozpoczęciu działalności zawodowej po ukończeniu studiów. Pomoc ta w szczególności dotyczy:

a) udzielania indywidualnych porad zawodowych oraz prowadzenia grupowych zajęć warsztatowych z szeroko pojętej problematyki rynku pracy;

b) promocji przedsiębiorczości akademickiej;

c) gromadzenia informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w różnych formach kształcenia (kursy, studia podyplomowe);

d) prowadzenia różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy i praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów;

e) współpracy z instytucjami rynku pracy, urzędowymi i pozarządowymi w celu ułatwienia startu zawodowego absolwentom Uniwersytetu.

7) monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu, zwłaszcza w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Do podmiotów działających i współpracujących z w ramach CASD, zaliczają się gównie:

1) Samorząd Studentów;

2) Samorząd Doktorantów;

3) rady mieszkańców domów studenckich;

4) koła naukowe oraz Rada Kół Naukowych;

5) Rzecznika Praw Studenta;

6) Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „GAUDIUM”;

7) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Szczegóły w dokumentach:

Link do ZARZĄDZENIA Nr 165/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Link do tekstu ujednoliconego zarządzenia Nr 114/2020 – wg stanu na dzień 1.11.2021 r. 

 

Artykuł pochodzi z strony: Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej na UWr! | Uniwersytet Wrocławski