Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy

14.11.2021


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12:30


odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy

 

Tytuł pracy: Wpływ mutacji wybranych reszt w miejscu wiązania agonisty na kinetykę receptora GABAA oraz jego modulację przez zmiany zewnątrzkomórkowego pH i flurazepam.


Promotor:
  prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – Zakład Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

1/ prof. dr hab. Marian H. Lewandowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz

2/ prof. dr hab. Krzysztof Tokarski z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQxYjUzNzAtNmU4ZC00ZmRhLWE2NjEtZmMzNjhjYzA2MDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie  zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

 

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania.pdf