Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej

17.11.2021


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej

Tytuł pracy: Rewizja plemienia Cryptonychini WEISE, 1911 Obszaru Etiopskiego (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae).

Promotor:  prof. dr hab. Małgorzata Świętojańska z Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

1/prof. dr hab. Jacek Gorczyca z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
2/ prof. dr hab. Bernard Staniec z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNiOTMwM2EtNGI5Yy00ZmJiLTg0YmItMjFiZWE0ZGJkNjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:

https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie  zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania.pdf