Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak

14.04.2022


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Elżbiety Żołubak

 

Tytuł pracy: Problem taksonów zbiorczych (agregatów) w rodzaju Epipactis Zinn,                        1757 (Orchidaceae, Neottieae) na przykładzie E.purpurata agg.

Promotor:  dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr, Zakład Botaniki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

1/ dr hab. Piotr Rutkowski,Uniwersytet Gdański,

2/ dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc5MmRiNjItZmQzNi00M2EyLTk2NzgtODAzYTE4YzcwYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr