II LETNIA SZKOŁA KRASU I SPELEOLOGII

20.05.2022


II LETNIA SZKOŁA KRASU I SPELEOLOGII

Zapraszamy chętnych na interdyscyplinarny obóz naukowy na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, w ramach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu.

Letnia Szkoła Krasu i speleologii odbędzie się w dwóch turnusach:

· 18-23 lipca w Złotym Potoku – wykopaliska paleontologiczne;

· 25-29 lipca w Olsztynie k. Częstochowy – pozostała część programu.

Na obóz zapraszamy uczniów liceów ogólnokształcących, techników leśnych, szkół z profilem ochrona środowiska, studentów biologii, ochrony środowiska, geografii i geologii, nauczycieli, osoby zajmujące się zawodowo ochroną dóbr kultury oraz przyrody.

 

PROGRAM RAMOWY

Paleozoologia i archeologia

Prowadzący: prof. Krzysztof Stefaniak, prof. Adrian Marciszak. dr Urszula Ratajczak-Skrzatek (Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski); prof. Paweł Mackiewicz (Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski); dr Czesław Hadamik (Fundacja Dla Dziedzictwa).

· metodyka badań paleontologicznych i archeologicznych;

· metody pozyskiwania, dokumentowania, katalogowania i opracowania zbiorów i zabytków;

· ewolucja fauny kopalnej Polski w neogenie i czwartorzędzie, etapy zasiedlenia przez człowieka obszaru Polski od paleolitu po czasy historyczne na obszarach krasowych.

· przemiany osadnicze na wzgórzu zamkowym w Olsztynie k. Częstochowy i obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

Geologia i geomorfologia jaskiń i krasu, ochrona zjawisk krasowych

(dr hab. Marek Kasprzak, dr Artur Sobczyk (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski), Marceli Ślusarczyk, Maciej Florys (Fundacja Przyroda i Człowiek).

· metodyka prowadzenia badań związanych z geomorfologią i geologią jaskiń i obszarów krasowych;

· metodyka przetwarzania danych przestrzennych i nauka podstaw obsługi darmowych programów GIS;

· kartowanie geologiczno-geomorfologiczne z wykorzystaniem danych przestrzennych – chmury punktów pochodzących z obrazowania fotogrametrycznego terenu metodą SfM oraz numerycznego modelu terenu LiDAR;

· wykonanie pomiarów geofizycznych w celu zobrazowania struktury podłoża geologicznego;

· metodyka badań speleologicznych związanych z poznaniem procesów genezy i ewolucji jaskiń oraz rzeźby obszarów krasowych;

· tworzenie kompleksowych baz danych GIS.

· czynna i bierna ochrona obszarów krasowych, z wykorzystaniem ras zachowawczych zwierząt gospodarskich oraz gatunków dziko żyjących.

Liczba uczestników każdego turnusu ograniczona, kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszenia. Udział w obozie można zgłaszać drogą mailową na adres: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl do 10.06.2022 r.