Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZBRZ

20.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantek w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt odbędzie się w formie zdalnej (MS TEAMS) 28 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkxZjIyZmMtMmYwNS00Yjc2LTgzMjEtOTczNDVmOGE0NzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22f583e224-7dfd-4958-9a1c-70e6edc8b62a%22%7d

Na seminarium prezentować się będą:

1. mgr Anna Derdak – „Struktura jajników wybranych przedstawicieli roztoczy z kohorty Parasitengona (Arachnida, Actinotrichida) w świetle badań filogenetycznych”;

2. mgr Anna Szczepankiewicz – „Różnicowanie komórek somatycznych i płciowych w jajnikach wybranych przedstawicieli Heteroptera”.