Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową w ZGiFK

21.06.2022


Seminarium doktoranckie przed oceną śródokresową dla doktorantki mgr Małgorzaty Nowickiej pt. "Identyfikacja interaktomu kohezyn oraz zbadanie roli tych interakcji w stabilności genomu u drożdży Saccharomyces cerevisiae" w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki odbędzie sięw dniu30 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w formie zdalnej (MS TEAMS). 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdmNDViY2EtOTU2YS00NzEwLTgyNDYtMTM4YThkYjRjNWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%221b6721f8-1683-4b8f-95d6-aa5bb6877a2c%22%7d