Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Lech

24.06.2022


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 12:00

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Anny Marii Lech

 

Tytuł pracy: Wpływ interakcji macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych i proteaz na plastyczność GABAergicznej transmisji hamującej w hipokampie.


Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas z Zakładu Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Wiera z Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Recenzenci:

 1/ prof. dr hab. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej,

2/ dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE4OTVmNmQtOTBlMi00ZTJiLTgzMzAtNmI5ZmI2N2FiM2Zk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

 

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie  zamieszczono:

 1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
 2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr