Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Zbigniewa Łobasa

19.09.2022


Przewodniczący

i Rada Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 6 października 2022 r. o godz. 12:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra Zbigniewa Łobasa

Tytuł pracy: Zmienność morfologiczna gynostemium Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) i jej znaczenie taksonomiczne


Promotor:
  dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr, Zakład Botaniki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

1/ dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki,

2/ dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg1Yjc0ZDMtZThhOC00YzNmLWJlZTQtMTgyYWY0ZGZhYTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:

https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1)    streszczenia rozprawy doktorskiej,
2)    recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr