Staże studenckie

28.11.2019


STAŻE REKRUTACJA STUDENTÓW

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Priorytetu III, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informujemy o rozpoczęciu procesu rekrutacji uczestników staży.

Harmonogram rekrutacji:

26 listopada 2019 – upublicznienie na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Mikrobiologii listy placówek, które zaoferowały miejsca stażu dla Studentek i Studentów II studiów stacjonarnych na kierunkach Mikrobiologia

27 listopada 2019 – zamieszczenie na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Mikrobiologii oraz Wydziału Nauk Biologicznych UWr formularza zgłoszeniowego dla osób chętnych do podjęcia płatnego stażu.

29 listopada  - 4 grudnia 2019 – w tym okresie należy złożyć wydruk komputerowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (CV i list motywacyjny) w pokoju (obok sekretariatu) Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, w kopercie zaadresowanej do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

10 grudnia 2019- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na staż

podpisywanie umów stażowych z placówkami i Studentami, rozpoczęcie realizacji płatnych staży przez osoby zakwalifikowane do udziału w programie.

Koordynator merytoryczny staży studenckich
dr Kamila Korzekwa
Dr Arkadiusz Urbanek