Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów w okresie pandemii

27.04.2020


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

wprowadziła zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów (doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

  • Zawieszenie do 30 września 2020 r. stosowania przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania : stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, studentom i doktorantom, którzy studiują więcej niż 6 lat. W dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie związane z posiadaniem tytułu zawodowego.
  • W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zniesienie limitu dwóch zapomóg, które można otrzymać w danym roku akademickim.
  • W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł, osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego będą zwolnione z obowiązku przedstawiania zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych oraz dokumentowania źródeł utrzymania rodziny. Brak takiego dokumentu nie będzie stanowił przesłanki do wydania decyzji odmownej. Nadal jednak trudna sytuacja materialna jest jednym z obligatoryjnych warunków otrzymania stypendium socjalnego, obok posiadania dochodu nieprzekraczającego 1 050 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski o świadczenia dla studentów i doktorantów należy rejestrować zgodnie z obowiązującą procedurą, poprzez platformę USOSweb. Zarejestrowane i podpisane wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do pracownika dziekanatu zajmującego się sprawami stypendialnymi w formie skanu a po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku, dokumentację w wersji papierowej należy przysłać do dziekanatu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.