Organizacja dydaktyki i funkcjonowanie Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21

17.09.2020


Szanowni Państwo,

 w związku z ukazaniem się dwóch Zarządzeń Rektora UWr:

zostały wydane Zarządzenia Dziekana regulujące funkcjonowanie Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21:

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć:

  • w semestrze zimowym wszystkie wykłady dla studentów i doktorantów prowadzone są w formie zdalnej (wystarczy zgłoszenie do CKO załącznik nr 1.doc); nie jest wymagana zgoda Dziekana
  • seminaria, konwersatoria, ćwiczenia – możliwość wyboru przez prowadzącego formy zdalnej lub stacjonarnej. W przypadku formy zdalnej wymagana jest zgoda Dziekana (załącznik nr 2.doc), a następnie przesłanie wniosku do CKO.
  • w przypadku przedmiotów składających się z wykładów i ćwiczeń/seminariów wystarczy wypełnić tylko załącznik nr 2, przesłać do Dziekanatu celem uzyskania zgody Dziekana, a następnie przesłać do CKO.
  • w przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej należy wypełnić załącznik nr 3.doc - tabelka odnośnie weryfikacji zakładanych efektów uczenia się
  • o zajęcia stacjonarne/zaliczenia/egzaminy  mogą odbywać pod warunkiem stosowania wytycznych  GIS,  a  w  szczególności  zaleceń  określonych Zarządzeniem 116/2020 Rektora UWr
  • należy przygotować instrukcje sal dydaktycznych i przesłać na adres emailowy Dziekana WNB dziekan.wnb@uwr.edu.pl
  • nauczyciel akademicki może pełnić funkcję promotora pracy dyplomowej tylko dla pięciu studentów (łącznie na studiach I i II stopnia)

Prosimy o zapoznanie się ww. zarządzeniami.