USOS - obowiązki nauczyciela akademickiego, studenta, pracownika administracji

22.01.2021


Szanowni Państwo,
w zarządzeniu Rektora UWr Nr 160/2020 został przedstawiony wykaz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, jakie muszą spełnić nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, studenci, pracownicy administracji i informatycy oraz pracownicy Działu Nauczania. Uzupełnieniem jest  Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana WNB w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS.
 
Podstawowa zmiana dotyczy odstąpienia od drukowania protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych przez prowadzących zajęcia i archiwizowania ich w dziekanacie.
 
Najważniejsze obowiązki prowadzących zajęcia:
 • udostępnienie do wiadomości studentów w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru sylabusa przedmiotu
 • przekazywanie do wiadomości studentów, w terminie 30 dni przed rozpoczęciem sesji informacji o terminie egzaminu oraz terminie ogłoszenia jego wyników; 
 • weryfikowanie, przed rozpoczęciem egzaminu lub innej formy sprawdzenia wiedzy, prawa studenta do przystąpienia do tego egzaminu, polegające na: a/ sprawdzeniu tożsamości studenta na podstawie dowodu tożsamości; b/ sprawdzeniu, czy student zaliczył wszystkie elementy dydaktyczne przedmiotu określone w planie i programie studiów; 
 • przechowywanie pisemnych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych, śródrocznych, etapowych studentów przez okres 1 roku 
Studenci mają obowiązek:
 • zapoznawania się z warunkami zaliczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4; 
 • sprawdzić czy prawidłowo zarejestrował się lub został wpisany do grup na przedmioty określone programem kształcenia (wszystkie przedmioty obowiązkowe, ​w tym również wykłady oraz przedmioty do wyboru). Student, który nie będzie wpisany do właściwej grupy może nie uzyskać zaliczenia z danego przedmiotu. Ewentualne korekty odnośnie wpisania do danej grupy zajęciowej należy zgłaszać w Sekcji Dydaktycznej w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego i letniego. 
 • okazywania na egzaminie dowodu tożsamości; 
 • sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w USOSweb 
 • zgłaszania u prowadzącego zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail) co do uzyskanej oceny w USOSweb (lub jej braku), najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.
Najważniejsze uregulowania dotyczące wpisywania ocen:
 • wprowadzanie ocen do USOSweb przez prowadzącego zajęcia jest równoznaczne z ich ogłoszeniem studentowi; 
 • oceny z ćwiczeń oraz z wykładów niekończących się egzaminem powinny być wprowadzane do USOSweb przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej; 
 • oceny z egzaminu pisemnego powinny być wprowadzane do USOSweb przez egzaminatora bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w 7 dniu od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego; 
 • oceny z egzaminu ustnego powinny być wprowadzone do USOSweb przez egzaminatora w dniu przeprowadzenia egzaminu ustnego; 
 • terminarz otwarcia protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych w systemie USOS ogłasza Dziekan. Zgodę na otwarcie protokołu w terminach innych niż wyznaczone wyraża Dziekan lub Prodziekani na pisemnie uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia (podanie lub e-mail). 
 • w przypadku konieczności zmiany oceny po zamknięciu protokołu, na pisemnie uzasadniony wniosek zaliczającego zajęcia (podanie lub e-mail), pracownik Dziekanatu po uzyskaniu zgody Dziekana lub Prodziekanów ponownie otwiera protokół w systemie USOS celem wpisania oceny przez zaliczającego zajęcia. 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zarządzeniami: