UBEZPIECZENIE NNW I OC

10.02.2021


STUDENCI I DOKTORANCI  (W TYM CUDZOZIEMCY) UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SKORZYSTALI    Z  UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 MOGĄ JESZCZE SIĘ UBEZPIECZYĆ

-  okres ubezpieczenia                       od 15.02.2021 r. do   30.09.2021 r.

-  suma ubezpieczenia                       40 000 zł

-  wysokość składki                           60 zł

-  termin zbierania składek                do 21.06.2021 r.     (termin nieprzekraczalny!!!)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDENCI I DOKTORANCI  (W TYM CUDZOZIEMCY) UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SKORZYSTALI    Z  UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021 MOGĄ JESZCZE SIĘ UBEZPIECZYĆ

Odpowiedzialność  cywilna  deliktowa, studenta , doktoranta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Udział własny w szkodzie  – 100,00 zł

-  okres ubezpieczenia                       od 15.02.2021 r. do   30.09.2021 r.

-  suma gwarancyjna                          50 000 zł

-  wysokość składki                           60 zł

-  termin zbierania składek                do 21.06.2021 r.        (termin nieprzekraczalny!!!)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Składkę na ubezpieczenie NNW i OC  można będzie opłacić przelewem na konto Uniwersytetu  

  Wrocławskiego nr 44 1090 2503 0000 0001 4751 0947 Santander   Bank Polska

  W tytule przelewu należy podać obligatoryjnie wg kolejności: nazwisko, imię, numer albumu, informację, czy jest to   składka NNW lub składka OC lub składka NNW i OC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.