Organizacja dydaktyki w semestrze letnim 2020/21

18.02.2021


Akty prawne regulujące organizację procesu dydaktycznego w semestrze letnim 2020/21

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji zajęć w semestrze letnim:

  • w semestrze letnim wszystkie wykłady dla studentów i doktorantów prowadzone są w formie zdalnej
  • seminaria, konwersatoria, ćwiczenia mogą być prowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnej w zależności od wyboru i zgłoszenia prowadzącego zajęcia (zgłoszenia odnośnie formy prowadzenia zajęć zostały ujęte w planach zajęć)
  • w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie z użyciem platformy E-EDU, zgodnie z Zarządzeniem  Rektora Nr 118/2020 należy wypełnić załącznik nr 2 wzór.doc., a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Centrum Kształcenia na Odległość CKO oraz do wiadomości Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbiety Myśkow
  • zajęcia stacjonarne/zaliczenia/egzaminy mogą odbywać się pod warunkiem stosowania wytycznych  GIS,  a  w  szczególności  zaleceń  określonych Zarządzeniem 116/2020 Rektora UWr
  • zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są w tej formie do ich zakończenia zaliczeniem lub egzaminem, na zmianę formy zaliczenia/egzaminu na stacjonarną prowadzący musi uzyskać każdorazowo zgodę dziekana