NOWY REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

30.04.2021


26 kwietnia 2021 r. ujednolicono regulamin Szkoły Doktorskiej UWr, uwzględniając zmiany, które wprowadził senat UWr 21 kwietnia 2021 r. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.

Uszczegóławiają one pewne kwestie, na tyle ważne, że należało umieścić je w regulaminie – zamiast publikowania zarządzeń. Dotyczą one m.in. oceny śródokresowej, trybu indywidualnej organizacji zajęć oraz języka kształcenia.

Regulamin można znaleźć na stronie BIP oraz do pobrania z pliku.