Zaproszenie na spotkanie zdalne dla studentów I roku II stopnia

30.09.2021


Szanowni Państwo,

Zapraszamy studentów I roku studiów II stopnia na spotkanie zdalne na platformie Teams z władzami dziekańskimi oraz pełnomocnikami dziekana ds. kierunków studiów (dotyczy kierunków: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3ZjRiMDYtMWI1ZS00Nzg3LTlkYjAtYzI3MjJkZmU5ZjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22becb5236-bf9d-47d4-a44e-2f3bc2d3e1bd%22%7d

Instrukcja dołączania do spotkania