II EDYCJA KONKURSU NA GRANTY WEWNĘTRZNE ROZSTRZYGNIĘTA !

15.12.2021


Komisja konkursowa przeanalizowała 128 wniosków:

  • w Panelu A (nauki o życiu i Ziemi) 45 wniosków,
  • w Panelu B (nauki ścisłe) 29 wniosków,
  • w Panelu C (nauki humanistyczne) 26 wniosków,
  • w Panelu D (nauki społeczne) 28 wniosków.

Serdecznie gratulujemy Naszym Pracownikom.

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach II edycji projektu „Granty na badania wstępne- granty wewnętrzne” w ramach programu IDUB :

Panel Imię i nazwisko aplikującego Tytuł projektu badawczego Wnioskowana kwota (PLN)
A Bartosz Borczyk Weryfikacja występowania i skali dymorfizmu płciowego w strukturach związanych z chemorecepcją u węży                         39.150,00
A Małgorzata Daczewska Ocena in vitro wpływu wybranych substancji cytostatycznych pochodzenia naturalnego na strukturę i cykl komórkowy mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego typu embrionalnego                          40.000,00
A Adam Pomorski Opracowanie metodologii pomiarów oddziaływań metal-białko na poziomie pojedynczych molekuł                          40.000,00
A Marta Migocka-Patrzałek Wpływ substancji o potencjale leczniczym na zwierzęcy model ludzkiej choroby McArdle’a                          40.000,00
A Arnold Garbiec Badania porównawcze budowy i funkcji jajników i jajowodów u zaleszczotków z rodziny Chernetidae (Chelicerata: Pseudoscorpiones: Cheliferoidea: Chernetidae)                          40.000,00
A Magdalena Machowska Wpływ mutacji w genie EMD i stresu oksydacyjnego na poziom podwójnych pęknięć w nici DNA oraz naprawę uszkodzeń w komórkach mięśniowych od pacjentów cierpiących na EDMD1                          40.000,00
A Katarzyna Piekarowicz Wpły emeryny na zmiany w ekspresji genów podczas miogenezy                          40.000,00
A Daria Augustyniak Charakterystyka mutantów Pseudomonas aeruginosa opornych na antybiotyki peptydowe i endolizyny fagowe w aspekcie podatności na mechanizmy obrony nieswoistej                          40.000,00
A Agnieszka Biernatowska Analiza bezpośrednich oddziaływań rekombinowanego białka CARMA1 z flotylinami w warunkach in vitro                          40.000,00
A Sebastian Buczyński Hydrogeochemia i geneza solanek w wysadzie solnym Kłodawa                          39.500,00
A Dorota Dziadkowiec Identyfikacja substratów Rrp1 – potencjalnej SUMO – zależnej ligazy ubikwityny                          40.000,00
A Dominik Drabik Indukowane starzeniem i oksydacją zmiany właściwości mechanicznych błon lipidowych                          25.000,00
A Jan Kotusz W jaki sposób selekcja naturalna steruje koegzystencją ryb o płciowym i klonalnym systemie rozrodu i wzorcami ich rozmieszczenia?                          40.000,00
A Ewa Maciaszczyk-Dziubińska Analiza specyfiki interakcji drożdżowego czynnika transkrypcyjnego Yap1 z promotorami wybranych genów                          40.000,00
A Dorota Mackiewicz Określenie presji mutacyjnych w genomach bakteryjnych oraz badanie ich optymalności i znaczenia ewolucyjnego                          37.500,00
B Tomasz Kosmala Badania in operando materiałów 2D w skali atomowej do magazynowania i konwersji energii                          39.800,00
B Justyna Zeler Synergia termometrii luminescencyjnej i długotrwałej emisji perowskitów w teranostycznym obrazowaniu i terapii nowotworów                          40.000,00
B Maciej Witwicki Rodniki jako funkcyjne materiały molekularne. Badania wstępne nad stabilizacją rodników semichinonowych                          40.000,00
B Jerzy Sokolnicki Luminofory oksoazotkowe dla białych LED                          26.790,00
B Adam Augustyniak Synteza i charakterystyka nano-aerożeli palladowych do zastosowań w katalizie i remediacji środowiska                          40.000,00
B Kamila Stokowa-Sołtys Niskocząsteczkowe inhibitory selektywnie wiążące się do ryboprzełącznika FMN bakterii F. nucleatum, jako nowe związki przeciwdrobnoustrojowe                          40.000,00
B Anna Piecha-Bisiorek Alternatywa dla perowskitów na bazie ołowiu. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe dla fotowoltaiki i nie tylko.                          20.000,00
B Andrzej Szczepkowicz Przestrajalne źródła światła oparte na dielektrycznych akceleratorach laserowych                          40.000,00
B Monika Kijewska Zmiany struktury drugorzędowej w oparciu o odwracalne tworzenie wiązań B-O w modyfikowanych neoglikokoniugatach                          40.000,00
B Jerzy Lisowski Oligomeryczne i polimeryczne kompleksy lantanowców zbudowane z jednostek makrocyklicznych: w poszukiwaniu nowych właściwości                          40.000,00
C Filip Wolański Podróże mieszkańców Europy Środkowo – Wschodniej do krajów romańskich w XVIII w. w perspektywie porównawczej                          21.148,00
C Dorota Koczanowicz Jedzenie jako modus kultury w perspektywie somaestetycznej                          23.226,00
C Paweł Mackiewicz Biografia Kazimierza Wyki                          18.000,00
C Agnieszka Patała “Drugie życie” gotyckich nastaw ołtarzowych z terenów dzisiejszej Polski w XIX I XX w.                          23.800,00
C Jose Losada Palenzuela Computational Text Reuse Detection in Literary Texts (Proof of Concept)                          29.700,00
C Tomasz Głowiński Przeciwdziałanie skutkom klęsk elementarnych na Dolnym Śląsku w latach 1807-1945                          35.00,00
C Wioleta Muras Źródła do badań nad działalnością kompozytorską, pianistyczną oraz kulturalną Aleksandra Zarzyckiego (1834-1895)                          12.700,00
C Krzysztof Ruchniewicz Funkcjonowanie w pamięci i przestrzeni społecznej miejsc przymusowych migracji w Europie w XX wieku (porównawcze studium przypadków Bolzano, Wrocławia, Goerlitz i Zgorzelca oraz Ústí nad Łabą)                          40.000,00
C Katarzyna Setkowicz-Szymanowicz Recepcja dzieł Feliciano de Silva w Portugalii w XVI wieku: analiza porównawcza wydań hiszpańskich i portugalskich                          10.100,00
C Agnieszka Kołodziej Fauna i flora w antroponimii zachodniosłowiańskiej (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego)                          31.950,00
D Natalia Iwańczak-Niedźwiecka Od mostu w dwumieście do granicy między państwami. Granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców miast podzielonych w świetle pamiętników                          39.600,00
D Monika Wiktorowicz-Sosnowska Tożsamość pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w narracjach biograficznych                          38.320,00
D Michał Bernarczyk Wpływ propagandy obliczeniowej na polski system wyborczy. Sztuczna inteligencja jako środek przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji wyborcami                          40.000,00
D Julita Makaro Obywatele w wielokulturowym mieście? Proces integracji Polaków i Ukraińców we Wrocławiu                          39.975,00
D Agnieszka Frąckowiak-Adamska Prawa podstawowe dla wszystkich? Stosowanie unijnych praw podstawowych wobec państw członkowskich                          37.600,00
D Piotr Ochman Odpowiedzialność karna członków organów podmiotów kolektywnych za decyzje kolegialne w prawie karnym gospodarczym                          39.770,00
D Agata Krasowska Doświadczenie kryzysu psychicznego u prekariuszy oraz w narracjach ekspertów                          39.600,00
D Magdalena Ratajczak Diaspora diplomacy                          37.300,00
D Kamila Augustyn O czym mówimy, kiedy mówimy o książce? Analiza doświadczeń czytelników                          26.460,00
D Katarzyna Durniat Pomiar i diagnostyka mobbingu w modelu interakcyjnym – w kierunku badań międzynarodowych                          40.000,00

Dane pochodza ze strony: II edycja Konkursu na granty wewnętrzne | Uniwersytet Wrocławski