Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego

11.03.2022


Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra Tomasza Skawińskiego

Tytuł pracy: Ewolucja sekwencji rozwojowych u wybranych grup zauropsydów (Sauropsida) – Lepidosauria i Neoaves

Promotor: prof. dr hab. Maria Ogielska, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Borczyk, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:

1/ dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

2/ dr hab. Krystyna Żuwała, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

 

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMxMmU5YmMtNzEwNS00Y2Y3LThjNWYtM2UxY2JmNmJhMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

 

Na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

1) streszczenia rozprawy doktorskiej,

2) recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

                  dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr