Indeks elektroniczny w praktyce

18.12.2015


Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków.

W praktyce oznacza to, że:

1) nie pobieracie z Dziekanatu WNB kart okresowych osiągnięć studenta

2) nie otrzymujecie od prowadzących zajęcia dydaktyczne wpisów do indeksów i kart okresowych osiągnięć

3) nie składacie w Dziekanacie WNB indeksów i kart okresowych osiągnięć celem uzyskania wpisu na wyższy semestr

4) zaliczenie semestru będzie odbywało się wyłącznie na podstawie ocen wpisanych przez prowadzących do systemu USOSweb

5) karty okresowych osiągnięć będą drukowane po każdym semestrze i archiwizowane w teczkach studenckich

6) potwierdzony wydruk z dokumentacji przebiegu studiów będzie drukowany przez pracowników Dziekanatu tylko na Wasz wniosek

 

Wasze prawa i obowiązki:

1) obowiązkowo rejestrujecie się w systemie USOS na wszystkie przedmioty i formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria itd.) zgodnie z programem swojego kierunku i planem zajęć.

Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS nie ma prawa w nich uczestniczyć. Student, który nie zapisze się na dany przedmiot poprzez system USOS nie będzie figurował w systemie USOS, a tym samym nie otrzyma oceny od prowadzącego zajęcia lub egzaminatora i nie uzyska wpisu na wyższy semestr. Informacja o terminie rejestracji na semestr zimowy i letni będzie wysyłana do Was e-mailem (na adresy w domenie @uwr.edu.pl) oraz zamieszczana w zakładce ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału.

2) korekty w zapisach do grup w systemie USOS możecie dokonywać w uzasadnionych przypadkach (w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia danego semestru) w odpowiednim sekretariacie dydaktycznym

3) zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych określone są odrębnymi przepisami

4) uzyskane oceny sprawdzacie na swoim indywidualnym koncie USOSweb

5) w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołów w systemie USOS możecie zgłosić zaliczającemu dane zajęcia reklamacje odnośnie błędnie wpisanej oceny lub jej braku w systemie.  Niezgłoszenie uwag co do wpisanych ocen oznacza brak zastrzeżeń ze wszelkimi regulaminowymi konsekwencjami.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego

2)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy

3) Zarządzeniem Rektora UWr nr 56/2013 w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS

Powyższe zarządzenia znajdują się na stronie internetowej WNB w zakładce Studia,regulaminy.