Opłaty dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2022/23

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, wysokość opłat, procedurę naliczania należności regulują:

Przypominamy, że od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

Wzory wniosków:

 • Wniosek o zwolnienie z opłat za kształcenie
 • Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

do pobrania na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/zwolnienia-z-oplat/


Wysokości pobieranych opłat dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2022/23 na Wydziale Nauk Biologicznych

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi - 20 zł za godzinę.
 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi - 20 zł za godzinę.
 • Stawka za przygotowanie pracy licencjackiej lub przygotowanie pracy magisterskiej w pracowni badawczej - 500 zł za semestr.

 

Opłaty dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2021/22

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, wysokość opłat, procedurę naliczania należności regulują:

Przypominamy, że od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

Wzory wniosków:

 • Wniosek o zwolnienie z opłat za kształcenie
 • Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

do pobrania na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/zwolnienia-z-oplat/


Wysokości pobieranych opłat dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2021/22 na Wydziale Nauk Biologicznych

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za przygotowanie pracy licencjackiej lub przygotowanie pracy magisterskiej w pracowni badawczej - 95 zł za semestr.

Opłaty dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2020/21

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, wysokość opłat, procedurę naliczania należności regulują:

Przypominamy, że od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

Wzory wniosków:

 • Wniosek o zwolnienie z opłat za kształcenie
 • Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

do pobrania na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/zwolnienia-z-oplat/


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2020/21 na Wydziale Nauk Biologicznych

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za przygotowanie pracy licencjackiej lub przygotowanie pracy magisterskiej w pracowni badawczej - 95 zł za semestr.

Wysokości pobieranych opłat za powtarzanie dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się  w roku akad. 2020/21 (WF, SPNJO, CEN, BHP)

 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów z języka obcego realizowane w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wynosi: 9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych.

 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęć nieobjętych planem studiów realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej wynosi: 9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych, 170,00zł- za powtarzanie praktyk nauczycielskich ciągłych zgodnie z wymiarem określonym w planie - za tydzień praktyki.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego wynosi: 8,00 zł - za godzinę zajęć.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

 Pozostałe opłaty:

 • Semestralne stawki opłat za zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego oraz obozy sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach zaliczenia wychowania fizycznego
 • Wysokość opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim
 • Roczne stawki opłat za lektorat z języka polskiego dla cudzoziemców prowadzony w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego

określa ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021


Opłaty dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2019/2020

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, wysokość opłat, procedurę naliczania należności regulują:

Przypominamy, że od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

Wzory wniosków:

 • Wniosek o zwolnienie z opłat za kształcenie
 • Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

do pobrania na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/zwolnienia-z-oplat/


Wysokości pobieranych opłat w roku akad. 2019/20 na Wydziale Nauk Biologicznych

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za przygotowanie pracy licencjackiej lub przygotowanie pracy magisterskiej w pracowni badawczej - 95 zł za semestr.

Wysokości pobieranych opłat za powtarzanie dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się  w roku akad. 2019/20 (WF, SPNJO, CEN, BHP)

 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów z języka obcego realizowane w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wynosi: 8,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęć nieobjętych planem studiów realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej wynosi: 9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych, 100,00zł- za powtarzanie praktyk nauczycielskich ciągłych zgodnie z wymiarem określonym w planie - za tydzień praktyki.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego wynosi: 8,00 zł - za godzinę zajęć.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

 Pozostałe opłaty:

 • Semestralne stawki opłat za zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego oraz obozy sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach zaliczenia wychowania fizycznego
 • Wysokość opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim
 • Roczne stawki opłat za lektorat z języka polskiego dla cudzoziemców prowadzony w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego

określa ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020


Opłaty dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, wysokość opłat, procedurę naliczania należności regulują:

Przypominamy, że zgodnie z § 2.2. Zarządzenia Nr 117/2016 Rektora UWr od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.


Wysokości pobieranych opłat dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019 na Wydziale Nauk Biologicznych

 • Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę.

 • Stawka za potwierdzanie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 2000 zł, stawka za weryfikację każdego kolejnego przedmiotu w ramach złożonego wniosku wynosi 800 zł.

Wysokości pobieranych opłat za powtarzanie dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019 (WF, SPNJO, CEN, BHP)

 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem studiów z języka obcego realizowane w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wynosi: 6,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęć nieobjętych planem studiów realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej wynosi: 9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych, 100,00zł- za powtarzanie praktyk nauczycielskich ciągłych zgodnie z wymiarem określonym w planie - za tydzień praktyki.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego wynosi: 8,00 zł - za godzinę zajęć.
 • Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

Pozostałe opłaty za:

 • zajęcia podstawowe z wychowania fizycznego oraz wysokość opłat za zajęcia wyjazdowo-weekendowe i obozy sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach zaliczenia wychowania fizycznego
 • zajęcia dla cudzoziemców studiujących w języku polskim
 • dla cudzoziemców za lektorat z języka polskiego

określa Zarządzenie Rektora UWr Nr 28/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w UWr dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019.