Punkty ECTS

Czy wybierając miejsce studiów musisz być z nim związany do ich ukończenia?

Dzięki Europejskiemu Systemowi Transferu i Akumulacji Punktów  możesz kontynuować naukę w dowolnym miejscu Polski lub krajów Unii Europejskiej bez konieczności powtarzania lat czy przedmiotów!!!

Czym jest Europejski System Transferu Punktów?

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System ECTS), to narzędzie doskonalenia procedur porównywania i uznawania stu­diów odbywanych w różnych krajach Unii Europejskiej.

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje Europy zaangażowane w proces ujednolicenia systemów szkolnictwa wyższego (Proces Boloński).

ECTS jest jednym z najważniejszych narzędzi Procesu Bolońskiego.

W większości krajów biorących udział w Procesie Bolońskim ECTS wprowadzono do krajowych systemów szkolnictwa wyższego za pomocą odpowiednich aktów prawnych.

Czym się charakteryzuje ten system ?

Jego zadaniem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania i uznawania kwalifikacji, co pozwala na zwiększenie mobilności studentów poprzez umożliwienie kontynuowania nauki na różnych europejskich uczelniach.

Czym są punkty ECTS ?

Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia/uczenia się. Efekty te określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia. Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów (takie jak wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i inne, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty kształcenia/uczenia się.

60 punktów ECTS odpowiada rocznemu nakładowi pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i osiągniętym (w roku akademickim) efektom kształcenia/uczenia się.

Jak to wygląda w praktyce ?

Punkty są przypisywane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa,  ćwiczenia w laboratorium). Liczba punktów przypisywana jest każdemu komponentowi w zależności od jego ważności w procesie kształcenia na danym kierunku. Punkty są przyznawane poszczególnym studentom po zaliczeniu pojedynczego przedmiotu  oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych efektów. Punkty mogą być gromadzone (akumulacja) w celu uzyskania kwalifikacji lub dyplomu, zgodnie z decyzją danej instytucji przyznającej tytuły lub stopnie naukowe. Jeżeli student osiągnął efekty kształcenia/uczenia się w inny sposób np. w innych ramach czasowych lub innych warunkach kształcenia (nieformalnych), to przypisane im punkty zostaną uznane po przeprowadzeniu ich porównania i oceny. Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać przeniesione do innego programu (transfer) oferowanego przez tę samą lub inną instytucję. Transfer punktów może nastąpić tylko wtedy, kiedy instytucja przyznająca tytuły lub stopnie naukowe uzna te punkty i związane z nimi efekty kształcenia.

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS (katalogu przedmiotów, porozumienia o programie zajęć i wykazu zaliczeń), a także Suplementu do dyplomu.

W jaki sposób punkty ECTS obrazują nakład pracy ?

Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów (takie jak wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty kształcenia. Nie ogranicza się zatem jedynie do określenia godzin kontaktowych (tj. godzin na zajęciach realizowanych przez studentów z udziałem nauczycieli). Uwzględnia wszystkie formy kształcenia wymagane do osiągnięcia określonych efektów, z uwzględnieniem czasu poświęconego na samodzielną pracę, obowiązkowe praktyki, przygotowanie do oceny i czasu wymaganego do przeprowadzenia oceny. Innymi słowy, taka sama liczba godzin kontaktowych może być przewidziana dla przeprowadzenia seminarium i wykładu, lecz jedne zajęcia mogą wymagać dużo większego nakładu pracy niż drugie ze względu na różny zakres samodzielnej pracy wykonanej przez studentów w ramach przygotowań do zajęć zorganizowanych.

Punkty a system kształcenia wyższego

W ramach bolońskiego modelu studiów odbywają się one w systemie dwustopniowym.

  • Dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich) przewidziano w ramach uzyskania kwalifikacji po ich zakończeniu zakres punktów ECTS w granicach 180-240;
  • Dla studiów drugiego stopnia (magisterskich) przewidziano w ramach uzyskania kwalifikacji po ich zakończeniu zakres punktów ECTS w granicach 90-120;

Taka liczba punktów jest zgodna z głównym założeniem ECTS, że 60 punktów odpowiada nakładowi pracy wymaganemu w typowym roku akademickim na studiach stacjonarnych. Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich programach studiów wyższych, bez względu na ich stopień. Punkty są zawsze opisane w kategoriach stopnia, na jakim są one przyznawane, w oparciu o poziom efektów kształcenia/uczenia się danego programu lub komponentu edukacyjnego. Tylko punkty przyznane na danym stopniu podlegają akumulacji i pozwalają na uzyskanie danej kwalifikacji.

Dla bardzo zainteresowanych studiowanym przedmiotem jest jeszcze trzeci stopień studiów (studia doktoranckie) rządzący się regulaminami i wymogami uczelni, na których jest prowadzony.

Opracowano na podstawie Przewodnika dla użytkowników Europejskiego Systemu Transferu Punktów - Program Erazmus - Uczenie sie przez całe życie (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)