Uprawnienia nauczycielskie dla absolwentów WNB

Szanowni Studenci,

pamiętajcie, że drzwi szkoły otwierają się wyłącznie przed absolwentami specjalności nauczycielskiej lub tymi, którzy uzyskają uprawnienia nauczycielskie na naszym Wydziale. Jakie uprawnienia zyskujesz*?


Absolwenci studiów specjalności  innych niż nauczycielskie

Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do nauczania, a Twój program studiów zawiera wszystkie przedmioty, które warunkują prawidłowe przygotowanie merytoryczne do zawodu nauczyciela biologii, to najpóźniej przed rozpoczęciem II roku studiów zgłoś Pełnomocnikowi ds. dydaktycznych akces do modułowego** przygotowania do zawodu nauczyciela, składając odpowiednią deklarację w Dziekanacie WNB. Wówczas po jego ukończeniu (program obejmuje siedem semestrów, czyli jego realizacja będzie miała miejsce również na II stopniu studiów) zyskasz uprawnienia do nauczania Biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.

Jeżeli dopiero na II stopniu studiów zdecydowałeś, że chcesz nabyć kwalifikacje do nauczania biologii możesz, po ukończeniu studiów, zgłosić się do Centrum Edukacji Nauczycielskiej i rozpocząć studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”. Zajęcia z nimi związane realizowane są w weekendy i są odpłatne. Uzyskując tytuł magistra biologii oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela otrzymasz uprawnienia do nauczania Biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.Doktoranci

Jeżeli dopiero na III stopniu studiów zdecydujesz, że chcesz nabyć kwalifikacje do nauczania biologii możesz zgłosić się do Centrum Edukacji Nauczycielskiej i rozpocząć studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”. Zajęcia z nimi związane realizowane są w weekendy i są odpłatne. Mając tytuł magistra biologii oraz uzyskując świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela otrzymasz uprawnienia do nauczania Biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.

*na podstawie:
Rozporządzenia MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Rozporządzenie MEN z dn. 12.03.2009 par. 2, 3 i 3a
Zarządzenia Nr 100/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji i prowadzenia na Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
** kształcenie modułowe w zakresie biologii jest realizowane w ramach 30 dodatkowych, bezpłatnych ECTS