Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Dotyczy wyłącznie studentów, którzy w roku akad. 2019/2020 będą realizowali II rok lub wyższe lata studiów.
Nie dotyczy studentów przyjętych na I roku w roku akad. 2019/2020.

Ukończenie modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela Biologii. Program przeznaczony jest dla wszystkich studentów, których program studiów obejmuje wszystkie działy Biologii, umożliwiając przygotowanie merytoryczne do realizacji szczegółowych wymagań określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla biologii na odpowiednich etapach edukacyjnych.

Modułowe kształcenie pedagogiczne skierowane jest do studentów innych kierunków i specjalności niż nauczycielska. Na Wydziale Nauk Biologicznych są to:

  • kierunek Biologia - wszystkie specjalności nienauczycielskie
  • kierunek Mikrobiologia
  • kierunek Genetyka i Biologia eksperymentalna
  • kierunek Biologia człowieka

Aby uzyskać uprawnienia do nauczania w szkole, najpóźniej przed rozpoczęciem II roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) należy zgłosić Pełnomocnikowi ds. dydaktycznych akces do modułowego programu nauczania biologii, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w Dziekanacie WNB. Wówczas po jego ukończeniu (program obejmuje siedem semestrów, czyli jego realizacja będzie miała miejsce również na II stopniu studiów) nabędzie się uprawnień do nauczania biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości uzyskania lub poszerzenia uprawnień nauczycielskich znajdują się tutaj.