Studia stacjonarne II stopnia

 

Biologia

Biologia to bardzo szerokie pojęcie, dlatego studia biologiczne na II stopniu to wiele specjalności, na których studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania konkretną tematyką. Na kierunku biologia oferujemy kształcenie w ramach specjalności: ekologia i różnorodność biologiczna, biologia człowieka oraz biologia eksperymentalna i mikrobiologia. Studenci będą mieli możliwość kontynuowania przygotowania do zawodu nauczyciela na specjalności nauczycielskiej, unikatowej wśród uczelni dolnośląskich, której ukończenie pozwoli na nauczanie biologii w szkołach różnych szczebli. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymają tytuł magistra biologii o określonej specjalności oraz mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia. Efekty uczenia się na kierunku biologia zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr Nr 88/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22). Kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 723/2021.

Studia II stopnia BIOLOGIA program na rok 2022/23

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne


Studia II stopnia BIOLOGIA program na rok 2021/22

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I  roku 2021/22
Program studiów dla studentów II roku 2021/22

Przedmioty do wyboru dla I i II roku:


Studia II stopnia BIOLOGIA rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 

Studia II stopnia BIOLOGIA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia II stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2019/2020

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2019/20
Program studiów dla studentów II roku 2019/20

 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2018/2019
Program studiów dla studentów II roku 2018/2019

Oferta przedmiotów do wyboru na rok 2018/19


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2017/2018

Kształcimy na specjalnościach:

  • specjalność biologia człowieka
  • specjalność ekologia i różnorodność biologiczna
  • specjalność nauczycielska biologia realizowana z biologią człowieka
  • specjalność nauczycielska biologia realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną
Program studiów dla studentów II roku 2017/2018

Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18

więcej...
Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna, studia II stopnia, stanowią kontynuację studiów I stopnia na tym samym kierunku. Studia mają rzetelnie skonstruowany nowoczesny program dydaktyczny, poparty wysokimi  kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej, co zapewnia najwyższy poziom kształcenia.  Studia pozwalają na uzyskanie szczegółowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Instytut Biologii Eksperymentalnej, jako jednostka wiodąca kierunku, dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą i zapleczem dydaktycznym.  Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawia, że studenci tego kierunku nauczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznają nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Absolwenci genetyki i biologii eksperymentalnej, jako specjaliści w tej dziedzinie, będą mogli pracować m.in. laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologii eksperymentalnej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymają tytuł magistra genetyki i biologii eksperymentalnej oraz mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia. Efekty uczenia się na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna uchwalone zostały Uchwałą Senatu UWr Nr 90/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22).

Studia II stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2022/23

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Studia II stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


Studia II stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2021/22

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 

Studia II stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia II stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2019/2020

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


 plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...
Mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia II stopnia to studia z nowocześnie skonstruowanym, interesującym programem kształcenia inspirowanym potrzebami rynkowymi oraz popartym wysokimi kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Biologicznych. Studia przygotują do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności, a absolwenci staną się cenionymi pracownikami w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu  spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska oraz ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymają tytuł magistra mikrobiologii oraz mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia. Efekty uczenia się na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr Nr 91/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22). Kierunek mikrobiologia uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała nr 385/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Studia II stopnia MIKROBIOLOGIA program na rok 2022/23

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


 

Studia II stopnia MIKROBIOLOGIA rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


 

Studia II stopnia MIKROBIOLOGIA program na rok 2021/22

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Studia II stopnia MIKROBIOLOGIA rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 

Studia II stopnia MIKROBIOLOGIA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia II stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18

więcej...
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest wyjątkowym w skali kraju kierunkiem biologicznym z elementami nauk ekonomicznych i prawnych, uzupełnionym o zagadnienia o charakterze aplikacyjnym, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów przyrodników. Kierunek umożliwia zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu ekologii i umiejętności potrzebnych do przygotowywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, programów restytucji gatunków oraz zakresów działań kompensacyjnych i minimalizacyjnych w przypadku przedsięwzięć gospodarczych, wycen określonych elementów środowiska przyrodniczego oraz opracowywania i obsługi projektów pro-środowiskowych, a także prowadzenia monitoringu środowiska i badań naukowych. Zaletami kierunku są : duży udział zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń terenowych, możliwość pracy ze specjalistycznymi przyrządami i aparaturą oraz prowadzący związani z ochroną przyrody, między innymi pracownicy administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej firmy zajmującej się oceną, ochroną i kształtowaniem środowiska oraz do pracy w instytucjach, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, w jednostkach administracji publicznej, w agencjach i agendach samorządowych, polskich i międzynarodowych organizacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi, zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej, a także w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach edukacji ekologicznej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymują tytuł magistra zarządzania środowiskiem przyrodniczym i mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia. Efekty uczenia się na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr Nr 92/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22).

Studia II stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM program na rok 2022/23

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Studia II stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


 

Studia II stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM program na rok 2021/22

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia II stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/21 (semestr zimowy)


 

Studia II stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia II stopnia program na rok 2020/21

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2019/20

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...