Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia ITS
Uchwała nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk studenckich na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 3/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o utworzenie kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach stacjonarnych II stopnia
Uchwała nr 4/2014 w sprawie  zatwierdzenia  programu kształcenia na kierunku mikrobiologia (studia stacjonarne I stopnia) od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji w roku akad. 2015/2016 na kierunku mikrobiologia
Uchwała nr 6/2014 w sprawie zawieszenia naboru na specjalność mikrobiologia na kierunku biologia (studia stacjonarne I i II stopnia) od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 7/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad rekrutacji na specjalność biologia lasu studia II stopnia od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 8/2014 w sprawie limitów przyjęć na WNB w roku akad.  2014/2015
Uchwała nr 9/2014 w sprawie limitów stypendiów doktoranckich w roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 10/2014  w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 11/2014 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Elżbiecie Czernickiej
Uchwała nr 12/2014 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Lisowi
Uchwała nr 12a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Lisa
Uchwała nr 13/2014 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta oraz asystenta
Uchwała nr 14/2014 w sprawie odwołanie Koordynatorów ds. dydaktycznych
Uchwała nr 15/2014 w sprawie zmiany składu zespołu ds. oceny jakości kształcenia oraz  zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 16/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 17/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała nr 18/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunki studiów na WNB na rok 2015/2016
Uchwała nr 19/2014 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2015/2016
Uchwała nr 20/2014 w sprawie korekty uchwały nr 270/2013
Uchwała nr 21/2014 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania studentów na WNB
Uchwała nr 22/2014 w sprawie wprowadzenia procedury  Indywidualnego Toku Studiów, korekta Uchwałą RW Nr 172/2014
Uchwała nr 23/2014 w sprawie wprowadzenia procedury  Indywidualnej Organizacji Studiów
Uchwała nr 23/2014 - korekta edycyjna procedury Indywidualnej Organizacji Studiów
Uchwała nr 24/2014 w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych
Uchwała nr 25/2014 w sprawie utworzenie kierunku studiów genetyka i biologia eksperymentalna
Uchwała nr 26/2014 w sprawie Indywidualnego Programu Studiów
Uchwała nr 27/2014 w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawa
Uchwała nr 28/2014 w sprawie nadanie stopnia dr hab. Agnieszce Gizak
Uchwała nr 29/2014 w sprawie nadania stopnia dr hab. Katarzynie Kabała
Uchwała nr 30/2014 w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego - mgr Aleksandra Włoch
Uchwała nr 31/2014 w sprawie poszerzenia składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich(biologia eksperymentalna)
Uchwała nr 32/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch
Uchwała nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch
Uchwała nr 34/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch
Uchwała nr 35/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Włoch

Wykaz uchwał RW z dnia 20 marca 2014 r.

Uchwała nr 36/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 37/2014 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Uchwała nr 38/2014 uchylona
Uchwała nr 39/2014 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania osiągnięć studenta
Uchwała nr 40/2014 w sprawie wprowadzenia procedury konstruowania programów kształcenia
Uchwała nr 41/2014 w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zgody przez doktoranta na Indywidualny Tok Studiów
Uchwała nr 42/2014 w sprawie wprowadzenia procedury wyboru przedmiotów poza WNB przez doktorantów
Uchwała nr 43/2014 w sprawie programu Erasmus na semestr letni 2013/2014
Uchwała nr 44/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych mgr Marii Florek
Uchwała nr 45/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Michała      Furgoła 
Uchwała nr 46/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr Michała Furgoła 
Uchwała nr 47/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 12/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej  mgr Katarzynie Lech 
Uchwała nr 48/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 22.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej mgr Krzysztofowi Książkiewiczowi
Uchwała nr 49/2014 w sprawie zmiany składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia człowieka) - korekta uchwały 110/2012 
Uchwała nr 50/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 91/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr Małgorzacie Senator 
Uchwała nr 51/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 66/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Magdalenie Babiszewskiej
Uchwała nr 52/2014 w sprawie zmiany składu Zespołu powołanego do opracowania programu kształcenia genetyka i biologia eksperymentalna (korekta uchwały 21/2013)    
Uchwała nr 53/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 23 stycznia 2014r.
Uchwała nr 54/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 20 lutego 2014 r.                              

Wykaz uchwał RW z dnia 24 kwietnia 2014 r.     

Uchwała nr 55/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi Gutowiczowi
Uchwała nr 56/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Małgorzacie Senator
Uchwała nr 57/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 58/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 59/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 60/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 61/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 62/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 63/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 64/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 65/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 66/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 67/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 68/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 69/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Krzysztofa Zawadzkiego
Uchwała nr 71/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 72/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 73/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 74/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 75/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Pietras-Lebiody
Uchwała nr 76/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 77/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 78/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 79/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 80/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyra
Uchwała nr 81/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 82/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 83/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 84/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 85/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 86/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora i promotora pomocniczego Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 87/2014 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 88/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 89/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 90/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 91/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia promotora Pana Michała Piróga
Uchwała nr 92/2014 w sprawie zmiany treści Uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Michała Piróga
Uchwała nr 93/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 20 marca 2014 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 22 maja 2014 r.     

Uchwała nr 94/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB
Uchwała nr 95/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania studentów na WNB z innych uczelni, korekta procedury z dnia 29.09.2016
Uchwała nr 96/2014 w sprawie wprowadzenia procedury konstruowania i zatwierdzenia procedur
Uchwała nr 97/2014 w sprawie zatwierdzenia matryc i efektów kształcenia na poszczególnych specjalnościach na kierunku biologia
Uchwała nr 98/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcinowi Popiołkowi
Uchwała nr 99/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Markowskiej, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 100/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 101/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 102/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 103/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 104/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Bartkowiak, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 105/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 106/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 107/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 108/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Bartkowiak
Uchwała nr 109/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 110/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Olszaka
Uchwała nr 111/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Olszaka
Uchwała nr 112/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 113/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Ingi Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 114/2014 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na etacie naukowym
Uchwała nr 115/2014 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 26 czerwca 2014 r.  

Uchwała nr 116/2014 w sprawie połączenia UWr i UP
Uchwała nr 117/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Jóźwiak i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
Uchwała nr 118/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku biologia studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 119/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku mikrobiologia studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 120/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 121/2014 w sprawie korekty oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 122/2014 w sprawie korekty programu modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego od roku 2014/2015
Uchwała nr 123/2014 w sprawie zatwierdzenia ITS
Uchwała nr 124/2014 w sprawie korekty programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska studia I i II stopnia od roku 2014/2015
Uchwała nr 125/2014 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 126/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Michałowi Furgołowi
Uchwała nr 127/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Joannie Kochan
Uchwała nr 128/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Katarzynie Lech
Uchwała nr 128a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Katarzynie Lech
Uchwała nr 129/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Magdaleny Felskiej
Uchwała nr 130/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Magdaleny Felskiej 
Uchwała nr 131/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Małgorzaty Stach, powołania promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 132/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 133/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 134/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 135/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 136/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 137/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Małgorzaty Stach
Uchwała nr 138/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Teresy Piskorskiej, powołania promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 139/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 140/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 141/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 142/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Teresy Piskorskiej
Uchwała nr 143/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Hee-Wook Cho, powołania promotora
Uchwała nr 144/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 145/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 146/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 147/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim Hee-Wook Cho
Uchwała nr 148/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Niny Król, powołania promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 149/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 150/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 151/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 152/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim Niny Król
Uchwała nr 153/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Judyty Nowak, powołania promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 154/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Barbary Borkowskiej, powołania promotora
Uchwała nr 155/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 156/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 157/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 158/2014 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Ingi Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 159/2014 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny przedmiotowej w przewodzie doktorskim Ingi Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 160/2014 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Ingii Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 161/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Ingii Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 162/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Anny Warzybok
Uchwała nr 163/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Grzegorza Wiery
Uchwała nr 164/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 165/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Tomasza Olszaka
Uchwała nr 166/2014 w sprawie zatrudnienia z grantu
Uchwała nr 167/2014 w sprawie zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych
Uchwała nr 168/2014 w sprawie zatwierdzenia strategii WNB na lata 2014-2020
Uchwała nr 169/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego MSOŚ
Uchwała nr 170/2014 w sprawie zatwierdzenia składu Rady MSOŚ, Międzywydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia oraz Międzywydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 171/2014 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwała nr 172/2014 w sprawie korekty procedury ITS
Uchwała nr 172/2014 - korekta edycyjna procedury Indywidualnego Toku Studiów

Wykaz uchwał RW z dnia 25 września 2014 r. 

Uchwała nr 173/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego
Uchwała nr 174/2014 w sprawie zatwierdzenia procedury ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia
Uchwała nr 175/2014 w sprawie zatwierdzenia ITS
Uchwała nr 176/2014 w sprawie korekty uchwały 124/2014 dot. programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 177/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 178/2014 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium ministra
Uchwała nr 179/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Pani Barbarze Maciejewskiej
Uchwała nr 180/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Panu Tomaszowi Olszakowi
Uchwała nr 180a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Tomasza Olszaka
Uchwała nr 181/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Panu Grzegorzowi Wiera
Uchwała nr 181a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Grzegorza Wiera
Uchwała nr 182/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Bortniczuk
Uchwała nr 183/2014 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie
Uchwała nr 184/2014 w sprawie poparcia kandydatury do KEJN
Uchwała nr 185/2014 w sprawie powołania Z-cy Kierownika KBC ds. dydaktycznych
Uchwała nr 186/2014 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 26 czerwca 2014 r.
Uchwała nr 187/2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Jakubskiej-Busse i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej

Wykaz uchwał RW z dnia 6 listopada 2014 r. 

Uchwała nr 188/2014 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie na umowę-zlecenie
Uchwała nr 189/2014 w sprawie podziału opłat za świadczone usługi edukacyjne na raty
Uchwała nr 190/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia Panu Piotrowi Jawieniowi
Uchwała nr 191/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora i promotora pomocniczego Pani Jadwidze Jabłońskiej
Uchwała nr 192/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Jadwidze Jabłońskiej
Uchwała nr 193/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Jadwigii Jabłońskiej
Uchwała nr 194/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Jadwigii Jabłońskiej
Uchwała nr 195/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Jadwigii Jabłońskiej
Uchwała nr 196/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora i promotora pomocniczego Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 197/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 198/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 199/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Kamila Szymusiaka
Uchwała nr 200/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana kamila Szymusiaka
Uchwała nr 201/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołanie promotora i promotora pomocniczego  Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 202/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 203/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 204/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 205/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 206/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołanie promotora Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 207/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 208/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 209/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 210/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 211/2014 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 212/2014 w sprawie przyjęcia protokołu RW z 25 września 2014 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 213/2014 w sprawie wprowadzenia procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia (uchylona uchwałą Nr 289/2016)
Uchwała nr 214/2014 w sprawie wprowadzenia procedury określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów kształcenia
Uchwała nr 215/2014 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa)
Uchwała nr 216/2014 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB (uchylona uchwałą Nr 251/2016)
Uchwała nr 217/2014 w sprawie uchylenia uchwały RW nr 38/2014
Uchwała nr 218/2014 w sprawie zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 219/2014 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 220/2014 w sprawie zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 221/2014 w sprawie zasad przyznawania grantów dla młodych naukowców i doktorantów w roku 2015
Uchwała nr 222/2014 w sprawie kryteriów wyłaniania najlepszych doktorantów do stypendium rektora
Uchwała nr 223/2014 w sprawie zatwierdzenia wniosków i kart oceny merytorycznej w konkursie stypendialnym KL
Uchwała nr 224/2014 w sprawie zmian załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich w UWr
Uchwała nr 225/2014 w sprawie zatrudnienia na umowę-zlecenie
Uchwała nr 226/2014 w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kształcenia biologia człowieka
Uchwała nr 227/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Uchwała nr 228/2014 w sprawie ustalenia limitów stypendiów doktoranckich w roku akad. 2015/16
Uchwała nr 229/2014 w sprawie powołania Rady Społeczno-Gospodarczej przy WNB
Uchwała nr 230/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Indze Wójtowicz-Kotys
Uchwała nr 231/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Małgorzacie Bortniczuk
Uchwała nr 232/2014 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Magdalenie Felskiej
Uchwała nr 232a/2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Magdaleny Felskiej
Uchwała nr 233/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Marty Konikiewicz, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 234/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 235/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 236/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 237/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Marty Konikiewicz
Uchwała nr 238/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pana Tomasza Majtyki, powołanie promotora
Uchwała nr 239/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 240/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Tomaza Majtyki
Uchwała nr 241/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwałą nr 242/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 243/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 244/2014 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 245/2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Agnieszki Piróg, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 246/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwałą nr 247/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 248/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 249/2014 w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 250/2014 w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej Pana Marka Malickiego
Uchwała nr 251/2014 w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Marka Malickiego
Uchwała nr 252/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani Joanny Górniak
Uchwała nr 253/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Popowskiego
Uchwała nr 254/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego w przewodzie doktorskim Pani Doroty Stępień
Uchwała nr 255/2014 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 256/2014 w sprawie powołanie zespołu do przeprowadzenia procedury nostryfikacji dylomu doktora habilitowanego
Uchwała nr 257/2014 w sprawie wprowadzenia od roku akad. 2015/2016 indeksu elektronicznego na Wydziale Nauk Biologicznych
Uchwała nr 258/2014 w sprawie przyjęcia protokołu