Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 1/2015 w sprawie limitów przyjeć na studia prowadzone na WNB w roku aka. 2015/16
Uchwała nr 2/2015 w sprawie powołania Zespołu do modyfikacji programu kształcenia biologia
Uchwała nr 3/2015 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Jóźwiak
Uchwała nr 4/2015 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 5/2015 w sprawie uznania dyplomu doktora habilitowanego Władimira Sybirnego za równoważny z polskim
Uchwała nr 5a/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała nr 6/2015 w sprawie przyjęcia procedury Archiwum Prac Dyplomowych obowiązującej na MSOŚ
Uchwała nr 7/2015 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2016/2017 oraz zasad rekrutacji cudzoziemców
Uchwała nr 8/2015 w sprawie opłat za powtarzanie na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 9/2015 w sprawie poszerzenia składu WZJK
Uchwała nr 10/2015 w sprawie zasad rekrutacji na rok 2016/2017 na kierunki prowadzone przez WNB oraz zasad rekrutacji cudzoziemców
Uchwała nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania przewodów doktorskich
Uchwała nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia procedury praktyk zawodowych (uchylona 29.09.2016)
Uchwała nr 13/2015 w sprawie wprowadzenia procedury praktyk nieujetych w programie kształcenia, korekta procedury z dnia 29.09.2016
Uchwała nr 14/2015 w sprawie utworzenia kierunku biologia człowieka na studiach I stopnia
Uchwała nr 15/2015 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Jakubskiej-Busse
Uchwała nr 16/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Zofii Król
Uchwała nr 17/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 18/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 19/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 20/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Zofii Król
Uchwała nr 21/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 22/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 23/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Jaworskiej
Uchwała nr 26/2015 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 27/2015 w sprawie przyjecia prtokołu z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała nr 28/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Doroty Kiewry
Uchwała nr 29/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
Uchwała nr 29a/2015 w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach projektu "Akademia rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki"
Uchwała nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 31/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pana mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pana mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 33/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karola Kramarza
Uchwała nr 34/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 36/2015 w sprawie zamkniecia przewodu mgr Małgorzaty Lange
Uchwała nr 37/2015 w sprawie zamknięcia przewodu mgr Wojciecha Wawreckiego
Uchwała nr 38/2015 w sprawie zamkniecia przewodu mgr Piotra Otręby
Uchwała nr 39/2015 w sprawie zamknięcia przewodu mgr Katarzyny Superat
Uchwała nr 40/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 41/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego
Uchwała nr 42/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 19 lutego 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 43/2015 w sprawie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Piotra Kosiby
Uchwała nr 44/2015 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia kierunku biologia od roku akad. 2015/2016 (uchylona uchwałą 56/2015)
Uchwała nr 45/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Renacie Sierżant
Uchwała nr 46/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Piróga
Uchwała nr 47/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Piróga
Uchwała nr 48/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała nr 49/2015 w sprawie limitów przyjęć na specjalności na kierunku biologia studia II stopnia w roku akad. 2015/2016 (korekta uchwałą 108/2015)
Uchwała nr 50/2015 w sprawie wprowadzenia indeksu elektronicznego na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 51/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku biologia studia II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe
Uchwała nr 52/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku biologia studia II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty do wyboru dla wszystkich lat
Uchwała nr 53/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku mikrobiologia studia I i II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (wszystkie lata)
Uchwała nr 54/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna studia I stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (wszystkie lata)
Uchwała nr 55/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym studia I i II stopnia od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (wszystkie lata)
Uchwała nr 56/2015 w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku biologia studia I stopnia od roku akad. 2015/2016
Uchwała nr 57/2015 w sprawie zmiany w programie kształcenia na kierunku biologia, specjalność nauczycielska przyroda studia I od roku akad. 2015/2016 - przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru
Uchwała nr 58/2015 w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku biologia człowieka studia I stopnia od roku akad. 2015/2016 (korekta uchwały 14/2015)
Uchwała nr 59/2015 w sprawie zatwierdzenia od roku akad. 2015/16 oferty przedmiotów do wyboru na studiach I stopnia dla II i III roku wszystkich specjalności
Uchwała nr 60/2015 w sprawie zatrudnienia zagranicznych profesorów wizytujących w ramach programu "Akademia Rozwoju"
Uchwała nr 61/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Ludmiły Polechońskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 62/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 63/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 64/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 65/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 66/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 67/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 68/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Aurelii Cegłowskiej (Macioł), wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 69/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 70/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 71/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 73/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 74/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 75/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Katarzyny Danis-Włodarczyk, wyznaczenie promotora i kopromotora
Uchwała nr 76/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 78/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 79/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Grzegorza Swachy, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 80/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Grzegorza Swachy
Uchwała nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Grzegorza Swachy
Uchwała nr 82/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Grzegorza Swachy
Uchwała nr 83/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Marty Czarnieckiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 84/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 85/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 86/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 87/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Marty Czarnieckiej
Uchwała nr 88/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Sebastiana Salaty, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 89/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 90/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przwodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 91/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przwodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 92/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przwodzie doktorskim Sebastiana Salaty
Uchwała nr 93/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Dagmary Jakubowskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała 94/2015 w sprawie okreslenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 95/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 96/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 97/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Dagmary Jakubowskiej
Uchwała nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Heewook Cho
Uchwała nr 99/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Heewook Cho
Uchwała nr 100/2015 w sprawie usciślenia tematu rozprawy doktorskiej Magdaleny Wróblewskiej (Turczyn)
Uchwała nr 101/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Magdaleny Wróblewskiej
Uchwała nr 102/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Magdaleny Wróblewskiej
Uchwała nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 104/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Bartłomieja Dudka
Uchwała nr 105/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 106/2015 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 107/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 108/2015 w sprawie limitów przyjęć na specjalności na kierunku biologia studia II stopnia w roku akad. 2015/2016 (korekta uchwały 49/2015)
Uchwała nr 109/2015 w sprawie szczegółowych odniesień RW do regulaminu studiów
Uchwała nr 110/2015 w sprawie zmiany programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska od roku akad. 2015/16
Uchwała nr 111/2015 w sprawie powołania przedstawicieli studentów do Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia i oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 112/2015 w sprawie utworzenia Pracowni Taksonomii Roślin
Uchwała nr 113/2015 w sprawie nadania stopnia doktora Krzysztofowi Książkiewiczowi
Uchwała nr 114/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Katarzyny Kuźniarskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 115/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 116/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 117/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 118/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Katarzyny Kuźniarskiej
Uchwała nr 119/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Emilii Rabiniak, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 120/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Emilii Rabiniak
Uchwała nr 121/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Emilii Rabiniak
Uchwała nr 122/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Emilii Rabiniak
Uchwała nr 123/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Edyty Turniak, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 124/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 125/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 126/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 127/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 128/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 129/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Edyty Turniak
Uchwała nr 130/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Ewy Gajdy, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 131/2015 w sprawie okreslenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 132/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 133/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 134/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Ewy Gajdy
Uchwała nr 135/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Aleksandry Wasińskiej, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 136/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 137/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 138/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 139/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Aleksandry Wasińskiej
Uchwała nr 140/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pawła Pecha, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 141/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 142/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 143/2015 powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 144/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 145/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 146/2015 w sparwie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pawła Pecha
Uchwała nr 147/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Przemysława Kaczora, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 148/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 150/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 151/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Przemysława Kaczora
Uchwała nr 152/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Eweliny Posyniak, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 153/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 154/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 155/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 156/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Eweliny Posyniak
Uchwała nr 157/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Damiana Lewandowskiego, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 158/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 159/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 160/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 161/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Damiana Lewandowskiego
Uchwała nr 162/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Mateusza Kędziora, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 163/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 164/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 165/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 166/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Mateusza Kędziora
Uchwała nr 167/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Anny Najbar, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 168/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 169/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 170/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 171/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 172/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 173/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Anny Najbar
Uchwała nr 174/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Radosława Gila, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 175/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 176/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 177/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 178/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Radosława Gila
Uchwała nr 179/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Eweliny Myśków, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 180/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 181/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 182/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 183/2015 w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Eweliny Myśków
Uchwała nr 184/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 185/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 186/2015 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 187/2015 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 188/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu
Uchwała nr 189/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego
Uchwała nr 190/2015 w sprawie przyjęcia protokołu RW z dnia 28 maja 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 24 września 2015 r.

Uchwała nr 191/2015 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych doktorantów
Uchwała nr 192/2015 w sprawie szczegółowych postanowień RW do regulminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 193/2015 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia do prowadzenia zajeć dydaktycznych
Uchwała nr 194/2015 w sprawie nadania dr Dorocie Kiewrze stopnia doktora habilitowanego
Uchwała nr 195/2015 w sprawie nadania dr Piotrowi Kosiba stopnia doktora habilitowanego
Uchwała nr 196/2015
w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych Agnieszce Żelaźniewicz
Uchwała nr 197/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 198/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych Bartłomiejowi Dudkowi
Uchwała nr 199/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Janusza Wiśniewskiego, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 200/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Janusza Wiśniewskiego
Uchwała nr 201/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Janusza Wiśniewskiego
Uchwała nr 202/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Janusza Wiśniewskiego
Uchwała nr 203/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Przemysława Żelazko
Uchwała nr 204/2015 w sprawie uścislenia tematu rozprawy doktorskiej Karola Żłobińskiego
Uchwała nr 205/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Anny Osińskiej-Dzienniak, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 206/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 207/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 208/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 209/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Anny Osińskiej-Dzienniak
Uchwała nr 210/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej, wyznaczenia promotora
Uchwała nr 211/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 212/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 213/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 214/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 215/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Sylwii kiercul, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 216/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Sylwii Kiercul
Uchwała nr 217/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Sylwii Kiercul
Uchwała nr 218/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Sylwii Kiercul
Uchwała nr 219/2015 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 220/2015 w sprawie zmiany przewodniczącego WZOJK
Uchwała nr 221/2015 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego
Uchwała nr 222/2015 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr 223/2015 w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Tomasza Szymury i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej
Uchwała nr 224/2015 w sprawie wprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się
Uchwała nr 225/2015 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania
Uchwała nr 226/2015 w sprawie zaopiniowania zasad przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
Uchwała nr 227/2015 w sprawie opłat za usługi edukacyjne w dwóch ratach
Uchwała nr 228/2015 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Uchwała nr 229/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych Michałowi Pirógowi
Uchwała nr 230/2015 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Michała Piróga
Uchwała nr 231/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 232/2015 w sprawie zmiany Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia środowiska)
Uchwała nr 233/2015 w sprawie reorganizacji WZJK
Uchwała nr 234/2015 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Uchwała nr 235/2015 w sprawie utworzenia Zakładu Ekologii Roślinności
Uchwała nr 236/2015 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 24 września 2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała nr 237/2015 w sprawie załącznika do Regulaminu studiów (MSOŚ)
Uchwała nr 238/2015 w sprawie procedury postępowania w sprawie praktyk ujętych w programie studiów doktoranckich
Uchwała nr 239/2015
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Iwony Kuras, wyznaczenie promotora
Uchwała nr 240/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 241/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 242/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 243/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Iwony Kuras
Uchwała nr 244/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 245/2015 w sprawie zmiany Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia człowieka)
Uchwała nr 246/2015 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Uchwała nr 247/2015 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w wymiarze 1/2 etatu

Wykaz uchwał RW z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 248/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewy Maciaszczyk-Dziubińskiej i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej
Uchwała nr 249/2015 w sprawie włączenia WNB do KMSI
Uchwała nr 250/2015 w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 22 października i 19 listopada 2015 r.