Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 1/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej  - dr Magdalena Migocka
Uchwała nr 2/2016 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Pani Marcie Cholewie
Uchwała nr 3/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Anny Brudzińskiej-Kosior
Uchwała nr 4/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Konrada Wiśniewskiego
Uchwała nr 5/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Stach
Uchwała nr 6/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Stanisława Rusieckiego
Uchwała nr 7/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 8/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Macieja Podolskiego
Uchwała nr 9/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Krystiana Niedojada
Uchwała nr 10/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Macieja Musiała
Uchwała nr 11/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Macieja Matraja
Uchwała nr 12/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Marka Malickiego
Uchwała nr 13/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Tomasza Majtyki
Uchwała nr 14/2016 - Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Agnieszce Żelaźniewicz
Uchwała nr 15/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Eweliny Klimczuk
Uchwała nr 16/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Mateusza Jasiona
Uchwała nr 17/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 18/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aurelii Cegłowskiej
Uchwała nr 19/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Artura Dudka
Uchwała nr 20/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Anny Faltyn
Uchwała nr 21/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Joanny Pomorskiej-Grochowskiej
Uchwała nr 22/2016 - Odwołanie z funkcji członka Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Heewook Cho
Uchwała nr 23/2016 - Zasady rekrutacji w roku akad. 2016/2017 na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii
Uchwała nr 24/2016 - Zasady rekrutacji na studia prowadzone na WNB w roku akad. 2017/2018
Uchwała nr 25/2016 - Zasady rekrutacji na studia prowadzone na WNB w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 26/2016 - Zasady rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2017/2018
Uchwała nr 27/2016 - Limity przyjęć na studia prowadzone na WNB w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 28/2016 - Limity przyjęć na kierunek ochrona środowiska w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 29/2016 - Zawieszenie od roku akad. 2016/2017 rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunek biologia
Uchwała nr 30/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku biologia, specjalność nauczycielska na studiach stacjonarnych II stopnia od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 31/2016 - Likwidacja Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli
Uchwała nr 32/2016 - Ustalenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 33/2016 - Wprowadzenie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich
Uchwała nr 34/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie dr Gabrieli Orłowskiej-Matuszewskiej, dr. Bartłomieja Palecznego, prof. dr hab. Anny Okulewicz i prof. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza
Uchwała nr 35/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 36/2016 - Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej
Uchwała nr 37/2016 - Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 17.12.2015 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 25 lutego 2016 r.


Uchwała nr 38/2016 - Modyfikacja programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 39/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie dr inż. Anny Sapety-Rączki
Uchwała nr 40/2016 - Odnowienie dyplomu doktora prof. dr. hab. Pawła Bergmana
Uchwała nr 41/2016 - Zaopiniowanie wniosków o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
Uchwała nr 42/2016 - W sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej
Uchwała nr 43/2016 - Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 28.01.2016 r.
Uchwała nr 44/2016 - Zatwierdzenie wykazu przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się

Wykaz uchwał RW z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 45/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Ewie Maciaszczyk-Dziubińskiej
Uchwała nr 46/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu Tomaszowi Szymurze
Uchwała nr 47/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Magdalenie Babiszewskiej
Uchwała nr 48/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Karolowi Żłobińskiemu
Uchwała nr 49/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Aurelii Cegłowskiej (Macioł)
Uchwała nr 50/2016 - Zmiana składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aurelii Cegłowskiej (Macioł)
Uchwała nr 51/2016 - Zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim Pani Ludmiły Polechońskiej             
Uchwała nr 52/2016 - Zmian składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 53/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Niny Król
Uchwała nr 54/2016 - Powołanie składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Niny Król
Uchwała nr 55/2016 - Zatwierdzenie komisji weryfikującej efekty uczenia się
Uchwała nr 56/2016 - Określenie wykazu dokumentów na podstawie których wnioskodawca może ubiegać się o potwierdzenie efektów uczenia się
Uchwała nr 57/2016 - Uchwalenie Regulaminu praktyk zawodowych na WNB
Uchwała nr 58/2016 - Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
Uchwała nr 59/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie prof. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza
Uchwała nr 60/2016 - Postępowanie habilitacyjne dr hab. Małgorzaty Jóźwiak i przedsądowe wezwania prof. dr hab. Dariusza Rakusa do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych oraz do zapłaty
Uchwała nr 61/2016 - Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 25.02.2016 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 62/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej - dr Andrzej Wuczyński
Uchwała nr 63/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Małgorzacie Dambiec
Uchwała nr 64/2016 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani Małgorzaty Dambiec
Uchwała nr 65/2016 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych Panu Markowi Malickiemu
Uchwała nr 66/2016 - Nadanie stopnia doktora nauk biologicznych Panu Heewook Cho
Uchwała nr 67/2016 - Poparcie wniosku o utworzenie w UWr Centrum Kształcenia na Odległość jako jednostki uniwersyteckiej
Uchwała nr 68/2016 - Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Katarzyny Turzańskiej, powołanie promotora
Uchwała nr 69/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Turzańskiej
Uchwała nr 70/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Turzańskiej
Uchwała nr 71/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Turzańskiej
Uchwała nr 72/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 73/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 74/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 75/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 76/2016 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 77/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i publicznej obrony w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 78/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 79/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 80/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 81/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 82/2016 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 83/2016 - Zatrudnienie Pani Ludmiły Polechońskiej na stanowisku asystenta w katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Uchwała nr 84/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 85/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 31 marca 2016 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 86/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Magdalenie Migockiej
Uchwała nr 87/2016 - Wyróżnienie habilitacji Pani Magdaleny Migockiej
Uchwała nr 88/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Maciejowi Podolskiemu
Uchwała nr 89/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 90/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 91/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 92/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 93/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i publicznej obrony w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piecuch
Uchwała nr 94/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Barbary Borkowskiej
Uchwała nr 95/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Judyty Nowak
Uchwała nr 96/2016 - Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Tomaszewskiej
Uchwała nr 97/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 98/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej - dr Magdalena Szymura
Uchwała nr 99/2016 - Powołanie Dyrektora MSOŚ na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 100/2016 - Powołania do pełnienia funkcji na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 101/2016 - Powołanie Rady MSOŚ na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 102/2016 - Powołanie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 103/2016 - Powołanie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 104/2016 - Powołanie Wydziałowych komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB na kadencję 2016-2020

Wykaz uchwał RW z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 105/2016 - Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej - dr Jan Kotusz
Uchwała nr 106/2016 - Nadanie stopnia naukowego doktora Panu Karolowi Kramarzowi
Uchwała nr 106a/2016 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pana Karola Kramarza
Uchwała nr 107/2016 - Nadanie stopnia naukowego doktora Pani Katarzynie Markowskiej
Uchwała nr 107a/2016 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani Katarzyny Markowskiej
Uchwała nr 108/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 109/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Rafała Seredyńskiego
Uchwała nr 110/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Patrycji Brzdąk i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 111/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 112/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 113/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 114/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Brzdąk
Uchwała nr 115/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Marty Książczyk i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 116/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 117/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 118/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 119/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Marty Książczyk
Uchwała nr 120/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agnieszki Łątki i wyznaczenie promotora oraz kopromotora
Uchwała nr 121/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 122/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 123/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 124/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 125/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pana Bartosza Roszniowskiego i wyznaczenie promotora
Uchwała nr 126/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 127/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 128/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 129/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana Bartosza Roszniowskiego
Uchwała nr 130/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pana Mikołaja Kaźmierczaka i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 131/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 132/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 133/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 134/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego  w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 135/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 136/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana Mikołaja Kaźmierczaka
Uchwała nr 137/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Aleksandry Włoch
Uchwała nr 138/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aleksandry Włoch
Uchwała nr 139/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Anny Szczepańskiej i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 140/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 141/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 142/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 143/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Anny Szczepańskiej
Uchwała nr 144/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agaty Piwnik i wyznaczenie promotora
Uchwała nr 145/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 146/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 147/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 148/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agaty Piwnik
Uchwała nr 149/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Katarzyny Tyszeckiej i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 150/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 151/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 152/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 153/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Tyszeckiej
Uchwała nr 154/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agaty Kiałki i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 155/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 156/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 157/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 158/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego  w przewodzie doktorskim Pani Agaty Kiałki
Uchwała nr 159/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Pauliny Turowicz i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 160/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 161/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 162/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 163/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Pauliny Turowicz
Uchwała nr 164/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Urszuli Ratajczak i wyznaczenie promotora
Uchwała nr 165/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 166/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 167/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 168/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 169/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Małgorzaty Klimowicz i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 170/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 171/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 172/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 173/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Klimowicz
Uchwała nr 174/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Anny Lemanik i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 175/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim  Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 176/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 177/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 178/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Anny Lemanik
Uchwała nr 179/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Mai Adamczyk i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 180/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 181/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 182/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 183/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Mai Adamczyk
Uchwała nr 184/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Renaty Łojko i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
Uchwała nr 185/2016 - Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim  Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 186/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 187/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 188/2016 - Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiegoj w przewodzie doktorskim Pani Renaty Łojko
Uchwała nr 189/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Emilii Rabiniak
Uchwała nr 190/2016 - Powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Emilii Rabiniak
Uchwała nr 191/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 192/2016 - Powołanie składu Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia, zespołów kierunkowych oraz Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 193/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 19 maja 2016 r. oraz 9 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 194/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku mikrobiologia na studiach stacjonarnych I i II stopnia od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 195/2016 - Korekta programu kształcenia na kierunku mikrobiologia na studiach stacjonarnych I stopnia uchwalonego na lata 2015/16/17/18
Uchwała nr 196/2016 - Poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia specjalność biologia człowieka na studiach stacjonarnych I stopnia 2016/2017
Uchwała nr 197/2016 - Poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia człowieka na studiach stacjonarnych I stopnia 2016/2017
Uchwała nr 198/2016 - Zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru na kierunku biologia na studiach stacjonarnych II stopnia od roku akad. 2015/2016
Uchwała nr 199/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia biologia od roku akad. 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalizacji nauczycielskiej przyroda
Uchwała nr 200/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna od roku akad. 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia
Uchwała nr 201/2016 - Zatwierdzenie zasad ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 202/2016 - Wprowadzenie procedury monitorowania losów absolwentów kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 203/2016 - Zatwierdzenie komisji weryfikującej efekty uczenia się na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 204/2016 - Zatwierdzenie Indywidualnego Toku Studiów Pani Agnieszki Łątki
Uchwała nr 205/2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia na kierunku biologia na studiach stacjonarnych I stopnia od roku akad. 2016/2017
Uchwała nr 206/2016 - Powołanie Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii

Wykaz uchwał RW z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała nr 207/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu
Uchwała nr 208/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Judycie Nowak
Uchwała nr 209/2016 - Uchwalenie regulaminu praktyk zawodowych na WNB
Uchwała nr 210/2016 - Wprowadzenie procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk ujętych w programie studiów (obowiązkowych)
Uchwała nr 211/2016 - Szczegółowe odniesienia do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 212/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych mgr. Wojtulka, dr. inż. Tyszko-Chmielowca, dr Orłowskiej-Matuszewskiej i dr Cieślik 
Uchwała nr 213/2016 - Ustalenie terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na WNB
Uchwała nr 214/2016 - Poparcie wniosku o przyznanie stypendium ministra mgr Patrycji Brzdąk 
Uchwała nr 215/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 216/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia prof. dr. hab. Adama Nadachowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 217/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia dr. Andrei Pereswieta-Soltana na etacie naukowym adiunkta
Uchwała nr 218/2016 - Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 
Uchwała nr 219/2016 - Powołanie Komisji Bibliotecznej
Uchwała nr 220/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 221/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pana Seweryna Muchy, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 222/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 223/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 224/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 225/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana Seweryna Muchy
Uchwała nr 226/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Agnieszki Sali, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 227/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 228/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 229/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 230/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Sali
Uchwała nr 231/2016 - Wszczęcie przewodu doktorskiego Pani Anny Zielichowskiej, powołanie promotora i promotora pomocniczego
Uchwała nr 232/2016 - Wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 233/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 234/2016- Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 235/2016 - Powołanie składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani Anny Zielichowskiej
Uchwała nr 236/2016 - uściślenie tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 237/2016 - Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 238/2016 - Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 239/2016 - Odwołanie z funkcji promotora w przewodzie doktorskim Pani Eweliny Myśków
Uchwała nr 240/2016 - Odwołanie z pełnienia funkcji członka komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu z filozofii i powołanie nowego członka w przewodzie doktorskim Pana Stanisława Rusieckiego
Uchwała nr 241/2016 - Zmiana promotora w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 242/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Urszuli Ratajczak
Uchwała nr 243/2016 - Zmiana promotora w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 244/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej
Uchwała nr 245/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Niny Król
Uchwała nr 246/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Piróg
Uchwała nr 247/2016 - Zmiana składu komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Kozyry
Uchwała nr 248/2016 - Zmiana składu komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Pani Hanny Moniuszko
Uchwała nr 249/2016 - Zniesienie kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na poziomie studiów stacjonarnych II stopnia
Uchwała nr 250/2016 - Zatwierdzenie oferty przedmiotów do wyboru na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia
Uchwała nr 251/2016 - Zaopiniowanie procedury hospitalizacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB
Uchwała nr 252/2016 - Zmiana programu Indywidualnego Toku Studiów mgr Agnieszki Łątki 
Uchwała nr 253/2016 - Wyprowadzenie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich 
Uchwała nr 254/2016 - Powołanie Zespołu kierunkowego ds. jakości kształcenia - Studia Doktoranckie Biologii - na kadencję 2016-2020 
Uchwała nr 255/2016 - Poszerzenie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 256/2016 - Poszerzenie składu Międzywydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na kadencję 2016-2020
Uchwała nr 257/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych mgr Agaty Piecuch

Wykaz uchwał RW z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała nr 258/2016 - Nadanie Pani Ludmile Polechońskiej stopnia doktora
Uchwała nr 258a/2016 - Wyróznienie rozprawy doktorskiej Pani Ludmiły Polechońskiej
Uchwała nr 259/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Krystianowi Niedojadowi
Uchwała nr 260/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Magdalenie Wróblewskiej
Uchwała nr 261/2016 - Uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej Katarzyny Niedźwieckiej i wyrażenie zgody na przedstawienie w języku angielskim
Uchwała nr 262/2016 - Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 263/2016 - Zmiana składu Komisji przedmiotowej w przewodzie doktorskim Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 264/2016 - Zatrudnienie dr Joanny Niedbalskiej-Tarnowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki IBE
Uchwała nr 265/2016 - Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
Uchwała nr 266/2016 - Powołanie przedstawiciela WNB do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen
Uchwała nr 267/2016 - Likwidacja Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt w strukturze IBE i utworzenie Katedry Fizjologii i Farmakologii Molekularnej Zwierząt w strukturze WNB
Uchwała nr 268/2016 - Powołanie kierownika Katedry Fizjologii i Farmakologii Molekularnej Zwierząt
Uchwała nr 269/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała nr 270/2016 - Zaopiniowanie procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej

Wykaz uchwał RW z dnia 24 listopada 2016 r.

Uchwała nr 271/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu Janowi Kotuszowi
Uchwała nr 272/2016 - Nadanie stopnia doktora Panu Stanisławowi Rusieckiemu
Uchwała nr 273/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Ninie Król
Uchwała nr 273a/2016 - Wyróznienie rozprawy doktorskiej Pani Niny Król
Uchwała nr 274/2016 - Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Katarzyny Niedźwieckiej
Uchwała nr 275/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Beaty Waśkiewicz-Staniorowskiej
Uchwała nr 276/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Wiesławy Jonak
Uchwała nr 277/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Krystyny Kazany
Uchwała nr 278/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Magdaleny Janickiej
Uchwała nr 279/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Renaty Paszkiewicz
Uchwała nr 280/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Michała Niedzieli
Uchwała nr 281/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Wojciecha Jeszki
Uchwała nr 282/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Michała Smoczyka
Uchwała nr 283/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Przemysława Nawrockiego
Uchwała nr 284/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Marka Ostyńskiego
Uchwała nr 285/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Mariusza Lubki
Uchwała nr 286/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Artura Adamskiego
Uchwała nr 287/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana Krzysztofa Koniecznego
Uchwała nr 288/2016 - Zatwierdzenie procedury dyplomowania studentów na WNB
Uchwała nr 289/2016 - Zmiana procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB
Uchwała nr 290/2016 - Przyjęcie raportu Dziekana WNB
Uchwała nr 291/2016 - Zatrudnienie na umowę zlecenie w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dr. Ireneusza Litwina, dr. Bartłomieja Palecznego, dr inż. Anny Sapety-Rączki 
Uchwała nr 292/2016 - Zmiana nazwy katedry powołanej uchwałą Rady WNB nr 267/2016
Uchwała nr 293/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 27 października 2016

Wykaz uchwał RW z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 294/2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Magdalenie Szymurze
Uchwała nr 295/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Aleksandrze Włoch
Uchwała nr 296/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Katarzynie Danis-Włodarczyk
Uchwała nr 297/2016 - Nadanie stopnia doktora Pani Agacie Piecuch
Uchwała nr 298/2016 - Zamknięcie przewodu doktorskiego Pani Małgorzaty Rozmus-Wrzesińskiej
Uchwała nr 299/2016 - Zmiana procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB
Uchwała nr 300/2016 - Zasady rekrutacji w roku akad. 2017/2018 na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii
Uchwała nr 301/2016 - Korekta zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów
Uchwała nr 302/2016 - Powołanie przedstawicieli WNB w komisjach dyscyplinarnych
Uchwała nr 303/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich
Uchwała nr 304/2016 - Zaopiniowanie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Uchwała nr 305/2016 - Przyjęcie protokołu z dnia 24.11.2016